Vi lanserer Panda+ – et fagnettverk for statistikk og analyse

Panda analyse har fra 2020 fått ansvar for å utvikle et nasjonalt nettverk for fagpersoner som jobber med regional statistikk og analyse. Nettverket heter Panda+, og er til både for de som har statistikk og analysearbeid generelt som hovedarbeidsoppgave, og for de som jobber med mer spesifikke fagfelt som har behov for analyser og data innenfor sine fagområder. Hensikten med Panda+ er at fagpersoner fra hele landet kan dra veksler på hverandre og å sikre at regionale statistikk- og kunnskapsbehov blir ivaretatt. Nettverket er særlig rettet mot fylkeskommunalt ansatte, men alle som jobber med statistikk og analyse på regionalt nivå er velkomne som medlemmer.

Panda+ skiller seg fra nettverket omkring Pandamodellen ved at det favner et bredere fagområde enn det modellen dekker. Du trenger heller ikke jobbe i en medlemsorganisasjon for å få tilgang til nettverket, og deltakelse i Panda+ er gratis. Nedenfor ser du en matrise som forklarer hvordan miljøene omkring Panda analyse er bygd opp:

Panda analyse

En forening som drifter modellsystemet Panda og fagnettverket Panda+.

Hvem kan bli medlem?
Fylkeskommuner og offentlige virksomheter. Per i dag er alle fylkeskommuner (unntatt Oslo) samt Innovasjon Norge og Kommunal- og moderniseringsdepartementet medlemmer.

Hvorfor bli medlem?
Medlemmer blir medeiere i en forening med unik ekspertise på demografisk og økonomisk regional analyse, kan påvirke utvikling av nye analyseverktøy og være med å bestemme hvilke fagområder foreningen skal prioritere å jobbe med.

Koster det noe å være medlem?
Ja. Se full oversikt i våre priser og betingelser.

Modellsystemet Panda

Et demografisk-økonomisk modellsystem brukt i regionale analyser.

Hvem kan få tilgang?
Alle ansatte i medlemsorganisasjonene. Alle andre kan leie tilgang til modellsystemet etter avtale med Panda analyse.

Hva kan modellsystemet brukes til?
Analyser og framskrivinger på regionalt nivå, særlig innenfor demografi og befolkning, næringsliv, omstillings- og konsekvensanalyser. Du finner mer detaljert informasjon på Pandamodellens infoside.

Koster det noe å få tilgang?
Ansatte i medlemsorganisasjoner i Panda analyse kan få tilgang til modellsystemet uten ekstra kostnad. For øvrige, se våre priser og betingelser.

Panda+

Et nasjonalt fagnettverk for alle med interesse for regional statistikk og analyse

Hvem kan bli medlem?
Alle som jobber med- eller har interesse for regional statistikk og analyse. Nettverket er særlig rettet mot ansatte i fylkeskommunene, enten de jobber med statistikk og analyse generelt eller har behov for analyser og data innenfor mer spesifikke fagfelt.

Hvorfor bli medlem?
Nettverket er en unik arena for å komme i kontakt- og sparre med fagpersoner som jobber med det samme som deg ellers i landet slik at dere kan lære av hverandre. I nettverket foregår omfattende kompetansedeling, og det arrangeres flere faglige seminarer og aktiviteter.

Koster det noe å være medlem?
Nei.

I løpet av høsten vil det bli arrangert flere aktiviteter tilknyttet Panda+. Det vil bli holdt flere Bambuslunsj-møter; korte uformelle møter på Teams hvor aktuelle fagtema som SSBs nye befolkningsprognoser kan diskuteres. Det vil også opprettes flere Teams-grupper for ulike fagtema av interesse for medlemmene. I tillegg vil Panda analyse gjennomføre flere digitale seminarer gjennom høsten om tema som korona og næring, formidling av statistikk til et bredt publikum, areal- og transportplanlegging og befolkningsprognoser. Følg med i seminar- og aktivitetskalenderen vår for å se hva som skjer.

Synes du Panda+ virker interessant? Les mer om nettverket, og meld deg inn gratis her.