Vedtekter

Panda analyses vedtekter ble vedtatt på årsmøte i Panda analyse (tidligere Pandagruppen) 27. mars 2003 med endringer på årsmøtet 30. mars 2007, 25. april 2014, 24. april 2015, 28. april 2016, 12. mai 2017, 24. mai 2019, 25. mars 2021, 22. april 2022. og 9. juni 2023.

§ 1. Navn

Foreningens navn er Panda analyse.

§ 2. Formål

Foreningens formål er å bidra til et levende miljø for regional analyse og administrere et nettverk for regionale analyser, samt forvalte, drifte og videreutvikle Pandamodellen.

§ 3. Organisatorisk tilknytning

Foreningen er en frittstående og selveiende forening. Foreningen skal organiseres slik at den kontrolleres og finansieres av medlemmene.

§ 4. Medlemskap

a) Som medlem kan opptas fylker og departementer. Andre offentlige institusjoner som er selveiende enheter, kan søke styret om å bli medlem.
b) Nye medlemmer tas opp etter søknad til styret. Styret har myndighet til å ta opp eller avslå nye medlemmer. Avslag kan kun gis på saklig grunnlag.
c) Plikter og rettigheter nedfelles i en gjensidig kontrakt mellom Panda analyse og medlemmet.
d) Andre organisasjoner som ikke oppfyller kravet til medlemskap, kan etter søknad til styret bli tilknyttede organisasjoner, og få tilgang til Pandamodellen og fagnettverket. Tilknyttede organisasjoner har ikke stemmerett ved årsmøte i Panda analyse.
e) Andre organisasjoner som ikke oppfyller kravet til medlemskap, kan etter søknad til styret bli leietakere hos Panda analyse, og få tilgang til Pandamodellen. Leieforhold gjelder for en avgrenset tidsperiode og/eller spesifikke prosjekt. Styret har myndighet til å beslutte om en virksomhet i et leietakerforhold skal overføres som tilknyttet organisasjon.
f) En aktør som oppfyller kravene til å opptas som medlem kan ikke bli tilknyttet organisasjon eller leietaker, og skal fortrinnsvis opptas som medlem.

§ 5. Pandamodellen

a) Pandamodellen er et regionaløkonomisk og regionaldemografisk statistikk- og modellverktøy for offentlig forvaltning og planlegging
b) Styret har rett til, på vegne av foreningen, å inngå, endre eller si opp avtaler som berører forvaltning, drift, utvikling og bruk av modellen.
c) Organisasjoner som ikke oppfyller kravet til medlemskap kan søke styret om å bli tilknyttet organisasjon eller leietaker hos Panda analyse. Tilknyttede organisasjoner og leietakere gis tilgang til modellen. Styret behandler søknader og inngår avtale om tilknytning eller leieforhold på foreningens vegne.
d) Inntekter til foreningen fra private virksomheter skal ikke overstige 10 % av foreningens inntekter fra medlemmer. Styret har rett til å avslå nye søknader om tilknytning eller leieforhold.
e) Foreningen kan sette betingelser for bruk av modellen og data som hører til den. Betingelsene kan settes opp for foreningens medlemmer og andre som gis tilgang til modellen. Betingelsene må fremkomme når avtale om medlemskap eller tilgang gjøres.
f) Medlemmer i foreningen kan ved søknad innvilges rett av styret til å egenfinansiere videreutvikling av Pandamodellen. Egenfinansiert utvikling endrer ikke foreningens eiendomsrett og rettigheter til modellen. Foreningen overtar eiendomsretten til egenfinansiert utvikling.
g) Det skal arrangeres brukerseminar relevant for Pandamodellen årlig. Brukerseminarene skal være en arena for opplæring, erfaringsdeling og diskusjoner om bruk, drift og videreutvikling av Pandamodellen.
h) Alle registrerte brukere av Pandamodellen har rett til å møte på brukerseminar.

§ 6. Nettverk for regionale analyser

Alle medlemmer og tilknyttede organisasjoner har rett til å delta i de nettverksaktiviteter som foreningen gjennomfører.

§ 7. Finansiering, formue og gjeld

a) Foreningens virksomhet finansieres primært gjennom en årlig kontingent fra medlemmene. Styret har anledning til å søke andre offentlige institusjoner om støtte til foreningen og/eller inngå samarbeidsprosjekter som fremmer foreningens formål så lenge dette ikke bryter med foreningens vedtekter, lov om offentlige anskaffelser og EØS-loven.
b) Kontingent, avgifter og andre midler som foreningen får, skal brukes til å fremme formålet til foreningen.
c) Ingen medlemmer kan i kraft av sitt medlemskap disponere over dens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefter for dens gjeld mv.
d) Styrets leder tegner for foreningen, samt er ansvarlig for foreningens økonomiske disposisjoner. Styret kan også tildele andre personer disposisjons- og tegningsrett.
e) Foreningen skal ikke utbetale utbytte til medlemmene eller på andre måter tilbakeføre gruppens verdier til medlemmene.
f) Foreningen kan ikke oppta lån med mindre dette er godkjent av et flertall av medlemmene for hvert enkelt tilfelle.

§ 8. Årsmøte

a) Foreningens øverste besluttende myndighet er årsmøtet.
b) Foreningen skal avholde ett ordinært årsmøte per år. Ordinært årsmøte skal avholdes innen seks måneder etter regnskapsårets utgang.

§ 8-1. Innkalling

a) Styret har ansvaret for å innkalle til årsmøtet og ekstraordinære årsmøter.
b) Styret har ansvaret for å innkalle til årsmøtet og ekstraordinære årsmøter.
b) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når en tredjedel av medlemmene skriftlig krever det.
c) Årsmøtet innkalles ved e-post til alle medlemmer.
d) Innkalling med saksliste til årsmøte legges ut på Panda analyses hjemmesider (www.pandaanalyse.no) senest én måned før årsmøtet skal avholdes, mens innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje senest to uker før møtet skal avholdes.
e) Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest tre uker før årsmøtet skal avholdes.
f) Saksutredningen bør så langt som mulig sendes ut eller legges ut på Panda analyses hjemmesider (www.pandaanalyse.no) senest 14 dager før årsmøteavviklingen.

§ 8-2. Møte- og stemmerett

a) Alle medlemmer av Panda analyse inneværende år har tilgang til årsmøtet med tale- og forslagsrett.
b) Medlemmer kan delta med flere representanter, men har bare en stemme ved avstemminger. Representantene skjøtter selv sine nødvendige fullmakter til å representere medlemmene på årsmøtet.
c) Årsmøtet anses vedtaksdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede deltar.
d) Som vedtak på årsmøtet regnes det som flertallet av stemmene er avgitt for, dersom ikke vedtektene krever kvalifisert flertall i saken. Dersom styret har en innstilling i saken, skal denne legges til grunn for voteringen. Ved stemmelikhet bli styrets innstilling stående.

§ 8-3. Organisering

a) Årsmøtet skal velge en møteleder og referent. Når årsmøtet er åpnet, skal referenten opprette fortegnelse over hvem som er representert, og hvor mange stemmeberettigede det er til stede.
b) Referenten skal føre protokoll for årsmøtet.
c) I protokollen skal årsmøtets beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Protokollen skal undertegnes av to personer som utpekes av årsmøtet blant de tilstedeværende. Signert protokoll skal holdes tilgjengelig for deltagerne i gruppen og oppbevares på en betryggende måte.

§ 8-4. Oppgaver

a) Styret skal til hvert årsmøte utarbeide og framlegge årsoppgjør, handlingsplan og budsjett.
b) For hvert regnskapsår skal det avgis et årsoppgjør til årsmøtet. Årsoppgjøret skal bestå av resultatregnskap, balanse og årsmelding. Regnskapsåret skal være tolv måneder, og årsoppgjøret skal settes opp i samsvar med god regnskapsskikk.
c) Årsoppgjøret skal godkjennes av årsmøtet og underskrives av foreningens styre.
d) Årsmøtet skal velge en eller flere revisorer. Styret skal fremsette forslag. Til revisor kan velges statsautorisert revisor, registrert revisor eller et offentlig revisjonsorgan.
e) Vedtatt budsjett er bindende for styrets disposisjoner gjennom driftsåret.
f) Saker av særlig viktig karakter kan kreves behandlet av årsmøtet, evt. av ekstraordinært årsmøte.
g) Årsmøtet velger valgkomite.
h) Årsmøtet velger styreleder og fire styremedlemmer blant medlemmene. Det velges minst to varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Styrevervene er personlige
i) Styre- og varamedlemmer velges for to år av gangen.

§ 9. Styrets organisering og sammensetning

a) Utover styreledervervet er styret selvkonstituerende.
b) Lederen har ansvar for at det kalles inn til styremøter.
c) Ved meldt fravær sørger styreleder for innkalling av vararepresentanter. Minst halvparten av styret må være til stede for å være beslutningsdyktig.
d) Styret har rett til, på vegne av foreningen, å inngå, endre eller si opp avtaler som berører sekretariatstjenester, og å ansette personer til å skjøtte hele eller deler av foreningens oppgaver.

§ 10. Endring av vedtekter, oppløsning m.m.

a) Beslutning om oppløsning av foreningen kan fattes av årsmøtet med minst to tredjedels flertall.
b) Ved oppløsning av foreningen skal verdiene i foreningen ikke tilbakeføres til medlemmene i foreningen, men overføres til en annen forening, selskap eller institusjon som årsmøtet med to tredjedels flertall mener best kan ivareta og videreføre foreningens formål.
c) Endringer av foreningens vedtekter må vedtas av årsmøtet med minst to tredjedels flertall.