Priser og betingelser

Kort forklart: Som hovedregel må din arbeidsgiver enten være medlem-, tilknyttet- eller leietaker hos Panda analyse for at du skal kunne få tilgang til Pandamodellen. Se mer om hva dette innebærer nedenfor.

Fylkeskommuner og departementer tas opp som medlemmer i Panda analyse. Andre aktører kan om ønskelig søke styret om medlemskap. Alle andre aktører kan bli tilknyttede organisasjoner, og få tilgang til Pandamodellen og fagnettverket. Det kan også gis kortvarig tilgang til Pandamodellen etter leieavtale.

Fagnettverket Panda+ er på sin side gratis, og åpent tilgjengelig for alle interesserte. Vi oppfordrer særlig de som jobber med analyser på regionalt nivå til å ta del i nettverket.

Panda analyse har tre tilknytningsformer: Medlemskap, tilknyttede organisasjoner og leietakere. Under finner du info om priser og betingelser for hver tilknytningskategori. Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

Medlemskap

Fylkeskommuner og departementer tas opp som medlemmer i Panda analyse. Andre aktører kan, etter søknad til styret i Panda analyse, også tas opp som medlemmer i foreningen.

Medlemmer i Panda analyse er medeiere i foreningen, kan gi innspill til hvilke oppgaver foreningen skal prioritere og har stemme-/forslagsrett på generalforsamling. Ansatte hos medlemmene kan også stille som kandidater til Panda analyses styre. Alle ansatte i medlemsorganisasjonene kan gis fri tilgang til Pandamodellen og kan delta i fagnettverket Panda+ uten videre kostnad.

Årsavgift for medlemskap

Fylkeskommuner
kr 58 929 (per 2024, indeksjusteres) + 41 øre per innbygger i fylket.

Andre aktører
Fastsettes individuelt.

Tilknyttede organisasjoner

Alle aktører som ikke kan tas opp som medlemmer kan tas opp som tilknyttede organisasjoner.

Tilknyttede organisasjoner er ikke medeiere i foreningen og har derfor heller ikke deltakerrett på generalforsamling. Tilknyttede organisasjoner kan likevel gi innspill om hvilke oppgaver de ønsker foreningen skal prioritere. Alle ansatte hos tilknyttede organisasjoner kan gis fri tilgang til Pandamodellen og fagnettverket Panda+ uten videre kostnad.

Årsavgift for tilknyttede organisasjoner

Kommuner med færre enn 100 000 innbyggere
kr 11 215 (per 2024, indeksjusteres) + 28 øre per innbygger, oppad begrenset til kr 30 000.

Kommuner med flere enn 100 000 innbyggere
kr 11 215 (per 2024, indeksjusteres) + 28 øre per innbygger.

Bedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlige virksomheter og andre aktører
kr 16 645 (per 2024, indeksjusteres) + kr 10 per ansatt, oppad begrenset til kr 30 000.

Leietakere

Aktører som har behov for tidsavgrenset tilgang til Pandamodellen ifbm. konkrete prosjekter kan inngå leietakerforhold for maks ett år om gangen. Leietakeravgiften er kr 6 278 (per 2024, indeksjusteres) per bruker, og faktureres forskuddsvis. Avgiften gir tilgang til Pandamodellen i inntil ett år, og avkortes ikke selv om brukeren har behov for modelltilgang i en kortere periode.

Tilknytning som leietaker er tidsavgrenset. Aktører som har behov for løpende tilgang til Pandamodellen skal tas opp som tilknyttede organisasjoner. Styret i Panda analyse kan beslutte hvorvidt en leietaker må endre tilknytningsform for videre tilgang til modellen og fagnettverket.

Studenter

Studenter kan etter søknad gis gratis tilgang til Pandamodellen i forbindelse med studier.

Generelle betingelser

Årsavgiften gir tilgang til data for alle fylker og kommuner.
Priser er oppgitt ekskl. mva. Avgifter indeksreguleres og det tas forbehold om prisendringer.

Fagnettverket Panda+

Deltakelse i fagnettverket Panda+ er gratis da dette er et eget nettverk adskilt Pandamodellen. En trenger ikke være ansatt i en medlemsorganisasjon for å være med i fagnettverket, og en kan også være med i fagnettverket uten å ha/ønske tilgang til Pandamodellen.