Publiseringskalender

Oppdatering av statistikk og data i Pandamodellen foregår løpende gjennom året etter hvert som statistikk gjøres tilgjengelig. Nedenfor ser du en oversikt over status for innlasting av ulike datasett. Merk at Pandamodellen benytter statistikk per 31.12. i stedet for per 1.1. Dermed tilsvarer år 2020 i Pandamodellen år 2021 hos SSB i de fleste sammenhenger.

Det er verdt å merke seg at kjøringer i modellen fungerer selv om ikke alle datasett som benyttes i kjøringen er oppdaterte. For eksempel, dersom det foretas en kjøring for 2020 der noen av variablene som inngår kun har data for 2019, vil 2019-tall legges til grunn for de variablene som mangler 2020-tall.

Publiseringskalender 2021

Befolkning
Boligbygging
Pendling
Fødte
Døde
Fødselsfrekvenser
Døde, framskrevet sannsynlighet
Lønnsinntekter
Næringsinntekter
Renteinntekter
Kapitalinntekter
Trygd og stønader
Boligmasse
Flytting
Sysselsatte
Lønnstakere
Spesialdata for offentlig planlegging
Boligfrekvenser
Husholdningstyper