Publiseringskalender

Oppdatering av statistikk og data i Pandamodellen foregår løpende gjennom året etter hvert som statistikk gjøres tilgjengelig. Nedenfor ser du en oversikt over status for innlasting av ulike datasett. Merk at Pandamodellen benytter statistikk per 31.12. i stedet for per 1.1. Dermed tilsvarer år 2021 i Pandamodellen år 2022 hos SSB i de fleste sammenhenger.

Det er verdt å merke seg at kjøringer i modellen fungerer selv om ikke alle datasett som benyttes i kjøringen er oppdaterte. For eksempel, dersom det foretas en kjøring for 2021 der noen av variablene som inngår kun har data for 2020, vil 2020-tall legges til grunn for de variablene som mangler 2021-tall.

Publiseringsstatus 2022

Demografi

100%

Arbeidsmarked

100%

Interaksjon

100%

Boligmarked

33%

Næring

30%

Publisert

 • Befolkning
 • Fødte
 • Døde
 • Boligbygging
 • Flyttematriser
 • Innflytting
 • Utflytting
 • Nettoflytting
 • Pendling
 • Fødselsfrekvenser
 • Lønnsinntekt
 • Befolkning etter landbakgrunn
 • Sysselsatte
 • Lønnstakere etter bosted
 • Befolkning etter utdanningsnivå
 • Arbeidsledige

Ikke publisert

Forventet august

 • Dødsfrekvenser
 • Næringsinntekt
 • Kapitalinntekt
 • Barnetrygd
 • Inntektsskatt
 • Pensjoner
 • Andre stønader
 • Framskrevne dødssannsynligheter
 • Boligmasse
 • Boligfrekvenser
 • Befolkning etter husholdningstyper

Forventet desember

 • Produktivitetsrater