DU ER HER: Forside > PANDAMODELLEN

Pandamodellen er nå en skybasert løsning

Om Panda


PANDA står for plan- og analyseverktøy for næring, demografi og arbeidsmarked, og er et økonomisk-demografisk modellsystem utviklet for bruk i regional analyse og overordnet planlegging i fylker og sammenslutninger av kommuner. Systemet kan også brukes på enkeltkommuner, men inneholder ikke data eller modeller for grunnkretser etc.

Panda analyse forvalter systemet, og består av 18 fylkeskommuner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innovasjon Norge. En rekke konsulenter og forskningsinsitusjoner benytter også PANDA.

Planleggingsverktøy

Analyseresultater fra Panda vil kunne relateres til sektorvise analyseresultater som framkommer ved bruk av separate planleggingsverktøy for de ulike områdene. På denne måten vil Panda også kunne gi viktige innspill til og rammebetingelser for mer sektororientert planlegging, for eksempel kommunal økonomi, transport og areal. Datagrunnlaget i Panda bygger på Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk. Dette sikrer stor grad av konsistens og sammenlignbarhet mellom ulike nivåer og datatyper. Noe av dataene, spesielt data fra fylkesfordelt nasjonalregnskap, trengs å fordeles videre på kommuner og næringer uten å miste konsistens og sammenliknbarhet.

Regional utvikling

Ved hjelp av Panda har brukerne tilgang til et datagrunnlag som er sammenlignbart på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Ved hjelp av indikatorer/indekser kan en beskrive den regionale utvikling relativt i forhold til andre regioner og til hele landet. Panda er godt egnet for en slik bruk.

Konsekvensanalyser

Konsekvensanalyser kan omfatte svært mange former for analyser. Felles for alle konsekvensanalyser er at de har et konkret tiltak eller mulig hendelse som utgangspunkt, eller planlagte sektortiltak:

  1. Konsekvensanalyser i henhold til plan- og bygningsloven
  2. Konsekvensanalyser knyttet til omstillingskommuner og omstillingsområder
  3. Konsekvensanalyser mer generelt, «what-if»-analyser
  4. Distriktsmessige konsekvensutredninger, for eksempel konsekvenser av nasjonal politikk eller statlige sektortiltak

Panda er særlig godt egnet for å analysere demografiske og næringsøkonomiske konsekvenser av hendelser, tiltak, politikk og generelle utviklingstrekk. Vanligvis gjennomføres en slik analyse ved å klarlegge konsekvensen av spesifikke hendelser som avvik i forhold til en referanseutvikling.

De ulike modulene

Panda inneholder en statistikkbank, en beregningsmodell for befolknings- og boligprognoser, og en beregningsmodell for næringsanalyser. Disse tre kan man på ulike vis kombinere, simulere, og hente ut data fra, der man for eksempel kan lage felles nærings- og befolkningsprognoser. Man kan lage konsekvensanalyser av aktivitetsendringer i bestemte næringer eller klynger av næringer, der man kan beregne ringvirkninger og multiplikatoreffekter av disse. Man kan justere på et vell av forutsetninger, man kan legge inn sine egne tall for målstyring og virkningsberegninger, eller man kan kjøre enkle modeller etter velprøvde standardoppsett. Historikk, prognose/referansebane og konsekvenser av alternative scenarier kan hentes ut i separate eller felles statistikkuttak.

Les mer om Pandasystemet på disse sidene:

Generelle veiledere og modellbeskrivelser
Befolkningsmodellen
Næringsmodellen/Omstillingsmodulen