Pandamodellen

Pandamodellen er et økonomisk-demografisk modellsystem som brukes til regionale analyser og framskrivinger; særlig innenfor demografi og befolkning, næringsliv, omstillings- og konsekvensanalyser.

Pandamodellen er i sky-løsning og nås via en ekstern nettside. Du bruker samme passord for å logge deg inn som på denne siden. Dersom du har spørsmål vedrørende tilgang til modellen eller trenger hjelp, ta kontakt på post@pandaanalyse.no.

Om Pandamodellen

Kort forklart: Pandamodellen er et modellsystem som brukes til regionale analyser og framskrivinger; særlig innenfor demografi og befolkning, næringsliv, omstillings- og konsekvensanalyser.

Panda står for plan- og analyseverktøy for næring, demografi og arbeidsmarked, og er et økonomisk-demografisk modellsystem utviklet for bruk i regional analyse og overordnet planlegging i fylker og sammenslutninger av kommuner. Fylkeskommuner, departementer og en rekke konsulent- og forskningsinstitusjoner benytter modellsystemet i sitt arbeid.

Befolkning

Simuler demografisk utvikling gitt trender i arbeids- og boligmarkedet.

Næring

Konsekvens- og ringvirkningsanalyser samt prognoser regionalt og lokalt.

Omstilling

Simuler effektene av sjokk eller endringer i lokale arbeidsmarked, og kartlegg mulighetsrommet for regional omstilling.

Panda-statistikk

En egen statistikkbank med omfattende datagrunnlag og lange tidsserier, for hele landet.

Kombiner data

Delmodulene i modellsystemet kan på ulike måter kombineres og krysses i analyser.

Flerregional analyse

Simuler hvordan næringsutvikling eller -sjokk ett sted påvirker andre lokalsamfunn og regioner.

De ulike modellene

Panda inneholder en statistikkbank, en beregningsmodell for befolknings- og boligprognoser (REGBEF) en beregningsmodell for næringsanalyser (REGNA), en omstillingsmodul og en flerregional modell. Disse kan man på ulike vis kombinere, simulere, og hente ut data fra, for eksempel for å lage felles nærings- og befolkningsprognoser eller konsekvensanalyser av aktivitetsendringer i bestemte næring. Man kan justere på et vell av forutsetninger, man kan legge inn sine egne tall for målstyring og virkningsberegninger, eller man kan kjøre enkle modeller etter velprøvde standardoppsett. Historikk, prognose/referansebane og konsekvenser av alternative scenarier kan hentes ut i separate eller felles statistikkuttak.

Du finner mer detaljert informasjon om hvordan modellsystemet er bygd opp i Pandamodellens brukerhåndbøker.

Befolkningsmodellen (REGBEF)

Næringsmodellen (REGNA)

Flerregional modell

Omstillingsmodulen

Utviklingsanalysen

Panda-statistikk

Utvidet tilgang til Panda-statistikk