Om Panda analyse

Panda analyse er en forening som har ansvar for det nasjonale fagnettverket Panda+ og modellsystemet Panda for regional analyse. «Panda» er en forkortelse for plan- og analyseverktøy for næringsliv, demografi og arbeidsliv. Medlemmene i foreningen Panda analyse er 10 fylkeskommuner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innovasjon Norge.

I fagnettverket Panda+ jobbes det med ethvert analysefaglig tema som medlemmene jobber med. Alle som jobber med regional statistikk og analyse kan bli medlem i Panda+, og medlemskap er gratis. I foreningen Panda analyse kan fylkeskommuner og departementer bli medlemmer, andre aktører etter søknad. Alle andre aktører kan bli tilknyttede organisasjoner eller leietakere hos Panda analyse, og få tilgang til Pandamodellen.

Panda analyse

En forening som drifter Pandamodellen og fagnettverket Panda+.

Hvem kan bli medlem?
Fylkeskommuner og departementer. Andre kan søke styret om medlemskap. Per i dag er alle fylkeskommuner (unntatt Oslo) samt Innovasjon Norge og Kommunal- og moderniseringsdepartementet medlemmer.

Hvorfor bli medlem?
Medlemmer blir medeiere i en forening med unik ekspertise på demografisk og økonomisk regional analyse, kan påvirke utvikling av nye analyseverktøy og være med å bestemme hvilke fagområder foreningen skal prioritere å jobbe med.

Koster det noe å være medlem?
Ja. Se full oversikt i våre priser og betingelser.

Pandamodellen

Et demografisk-økonomisk modellsystem brukt i regionale analyser.

Hvem kan få tilgang?
Alle ansatte i medlemsorganisasjonene. Alle andre kan bli tilknyttede organisasjoner eller leietakere hos Panda analyse, og få tilgang til modellen.

Hva kan modellsystemet brukes til?
Analyser og framskrivinger på regionalt nivå, særlig innenfor demografi og befolkning, næringsliv, omstillings- og konsekvensanalyser. Du finner mer detaljert informasjon på Pandamodellens infoside.

Koster det noe å få tilgang?
Ansatte i medlemsorganisasjoner i Panda analyse kan få tilgang til modellsystemet uten ekstra kostnad. For øvrige, se våre priser og betingelser.

Panda+

Et nasjonalt fagnettverk for alle med interesse for regional statistikk og analyse

Hvem kan bli medlem?
Alle som jobber med- eller har interesse for regional statistikk og analyse. Nettverket er særlig rettet mot ansatte i fylkeskommunene, enten de jobber med statistikk og analyse generelt eller har behov for analyser og data innenfor mer spesifikke fagfelt.

Hvorfor bli medlem?
Nettverket er en unik arena for å komme i kontakt- og sparre med fagpersoner som jobber med det samme som deg ellers i landet slik at dere kan lære av hverandre. I nettverket foregår omfattende kompetansedeling, og det arrangeres flere faglige seminarer og aktiviteter.

Koster det noe å være medlem?
Nei, det er gratis.

Foreningens formål er å bidra til et levende miljø for regional analyse og administrere et nettverk for regionale analyser, samt forvalte, drifte og videreutvikle modellsystemet Panda. Foreningen ble stiftet i 2001.

Panda analyse er en frittstående og selveiende forening, men kontrolleres og finansieres av medlemmene. Foreningen har et styre på fem medlemmer + tre vara, samt daglig leder.

Du kan kontakte oss her.

Pandamodellen

Modellsystemet består av flere modeller en på ulike vis kombinere, simulere, og hente ut data fra. Det er velegnet til å gjennomføre regionale analyser; særlig innenfor demografi og befolkning, næringsliv, omstillings- og konsekvensanalyser. Ved hjelp av modellene kan man beskrive langsiktige trender og kjøre mange ulike framskrivinger. Fylkeskommuner samt flere forsknings-, konsulent- og utdanningsorganisasjoner benytter seg av modellsystemet i sitt arbeid.

Første versjon av modellen ble utviklet i 1989–1991. Fra 2003 ble Pandamodellen nettbasert. I 2016 ble det utviklet en ny omstillingsmodul for konsekvensberegninger, og i 2020 ble hele modellsystemet skybasert.

Du kan lese mer om modellsystemet her.

Fagnettverket Panda+

Panda+ er et nasjonalt fagnettverk som er til både for de som har statistikk og analyse generelt som hovedarbeidsoppgave, og for de som jobber med mer spesifikke fagfelt som har behov for analyser og data innenfor sine fagområder. Nettverket er særlig rettet mot fylkeskommunalt ansatte, men alle som jobber med statistikk og analyse på regionalt nivå er velkomne som medlemmer.

Du kan lese mer om fagnettverket her.