Rapporter og analyser

Her har vi samlet rapporter og analyser som tar i bruk Pandamodellen, til inspirasjon for videre analyser. Ønsker du å dele rapporter og analyser du har gjort med oss slik at vi kan publisere dem i rapport- og analysebanken? Send en e-post til post@pandaanalyse.no.

Type innhold
Rapporter
Kunnskapsgrunnlag
Tema
Demografi
Næring
Folkehelse
Omstilling
Ringvirkninger
Bærekraft
Kompetanse

Analyse av begrepet «tilstrekkelig boligbygging»
2023, Asplan Viak
Les rapporten →

Beslutningsgrunnlag for flytting av godshavn på Dokken til Ågotnes
2022, EY
Les kunnskapsgrunnlaget →

Økonomisk analyse av utvikling på Kjeller flyplassområde
2022, Oslo Economics
Les rapporten →

Økonomiske og sosiale virkninger av havbunnsmineralvirksomhet
2022, Asplan Viak m. fl.
Les rapporten →

Utbygging og drift av Wisting, samfunnsmessige konsekvenser
2021, Kunnskapsparken Bodø
Les rapporten →

Lokaliseringsstudie Wisting
2021, Kunnskapsparken Bodø
Les rapporten →

Regionale utviklingstrekk 2021
2021, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Les rapporten →

Utviklingsanalyse, Namsskogan kommune
2021, Trøndelag fylkeskommune
Les analysen →

Studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak
2020, SINTEF
Les studien →

Kunnskapsgrunnlag til omstillingsplan 2021-2026 for nyskaping og vekst i arbeids- og næringsliv i Nord-Aurdal kommune
2020, Innlandet fylkeskommune
Les planen →

Vi i Viken – et kunnskapsgrunnlag for bærekraftig utvikling
2020, Viken fylkeskommune
Les kunnskapsgrunnlaget →

Samfunnsmessig konsekvensanalyse, konsekvenser av flytting av Norsk Kylling fra Midtre Gauldal kommune
2020, Trøndelag fylkeskommune
Les analysen →

Skatt fra studenter i Oslo
2020, OsloMet
Les rapporten →

Kunnskapsgrunnlag for Innherredsbyen
2020, Trøndelag fylkeskommune
Les kunnskapsgrunnlaget →

Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge
2020, NIBIO
Les rapporten →

Sårbarhets- og utviklingsanalyse for Namsskogan kommune
2020, Trøndelag fylkeskommune
Les analysen →

Regional kompetansestrategi for Nordland: Datagrunnlag og diskusjoner
2020, Nordlandsforskning
Les rapporten →

Ringvirkninger fra petroleumsaktiviteten – nærmere om regionale virkninger i noen bransjer
2020, Universitetet i Tromsø (masteroppgave)
Les oppgaven →

Ringvirkninger bergverksnæringen 2019
2020, Kunnskapsparken Bodø
Les rapporten →

Sårbarhets- og utviklingsanalyse for Osen kommune
2020, Trøndelag fylkeskommune
Les analysen →

Samfunnsutvikling i Ringsaker
2019, OsloMet
Les rapporten →

Arbeidsmarkedsprognose Vestland
2019, NAV
Les prognosen →

Revisjon av Regionplan Jæren, regionens konkurransekraft
2019, Asplan Viak
Les rapporten →

Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Reguleringsplan med konsekvensutredning.
2019, Forsvarsbygg
Les utredningen →

Kunnskapsgrunnlag for sårbarhetsvurdering av Røyrvik kommune
2019, Trøndelag fylkeskommune
Les kunnskapsgrunnlaget →

Samfunnsmessig konsekvensanalyse, mulig nedlegging av Kråkøy slakteri i Roan
2018, Trøndelag fylkeskommune
Les analysen →

Regionalt utviklingsprosjekt: Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i regionale arbeidsmarkeder
2018, Hordaland fylkeskommune
Les analysen →

Regionalt kunnskapsgrunnlag for Sunnhordaland
2018, Hordaland fylkeskommune
Les kunnskapsgrunnlaget →

Situasjons- og konsekvensanalyse ved nedleggelse av Andøya flystasjon
2017, Nordland fylkeskommune
Les analysen →

Ringvirkninger av strukturendringer i jordbruket i Oppland
2017, Agri Analyse
Les notatet →

Distriktsmessig konsekvensutredning av forsvarssjefens fagmilitære råd 2015
2016, PWC
Les utredningen →

Lokaliseringsalternativer Helgelandssykehuset
2015, Asplan Viak
Les rapporten →

Olje- og gassklynga i Hordaland: Produksjon og ringverknader
2015, Hordaland fylkeskommune
Les rapporten →

Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen
2013, Asplan Viak
Les rapporten →

Demografi og behov som følge av ny kampflybase, utredning
2013, Rambøll
Les utredningen →

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune
2012, NIBR
Les rapporten →

Konsekvensutredning, plan for utbygging og drift Ekofisk Sør. Videreutvikling av Ekofisk-feltet
2010, Departementene/flere forfattere
Les utredningen →