Vestfold fylke – Arbeidsliv

Kort om forutsetninger for prognosene

Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere og selvstendige. På samme måte som det beregnes husholdnings- og boligfrekvenser i PANDA, beregnes det også yrkesfrekvenser. Yrkesfrekvenser er et uttrykk for sannsynligheten for at en person er i arbeid innen for en gitt aldersgruppe og kjønn. Yrkesfrekvensene kobles mot befolkningsprognosen, og gir beregning av fremtidig arbeidsstyrke og antall yrkesaktive. Det er forutsatt at dagens yrkesfrekvenser for ulik alder og kjønn ikke endres i prognoseperioden.

Næringsstruktur – historisk statistikk

1

Den forholdsvis sterke veksten i offentlig sysselsetting er den viktigste endringen i Vestfolds næringsstuktur fra 2002 til 2011. Mens om lag 34 700 personer var sysselsatt i offentlig forvaltning og tilknyttet tjenesteyting i 2002, var antallet økt til nær 42 000 personer i 2011. Antallet sysselsatte i industrien fortsetter å synke, men endringen er vesentlig mindre enn veksten i fylkets offentlige sektor.

Arbeidsstyrken

2

Med forutsetningen om uendrede yrkesfrekvenser, anslås en viss vekst i arbeidsstyrken i Vestfold for alle aldersgrupper, men forholdsvis noe mer for menn 55-64 år enn for de øvrige gruppene.

Yrkesaktiv befolkning

3

Også for Vestfold anslås befolkningsveksten å bli langt sterkere enn veksten i antallet yrkesaktive. Mens folketallet anslås å øke med om lag 50 000 fra 2012 til 2030, vil antallet yrkesaktive i samme periode bare øke med om lag 20 000 personer. Hver yrkesaktiv må i 2030 derfor bidra til å finansiere og bemanne tjenester vesentlig flere ikke-yrkesaktive enn i 2012.

4

Fram til 2007 var årlig vekst i antallet yrkesaktive forholdsvis større enn i antallet ikke-yrkesaktive. I 2009 skjedde det i Vestfold et markant trendskifte, med påfølgende svakere vekst i gruppen yrkesaktive og høyere vekst i antallet ikke-yrkesaktive fra 2008. Den stadig avtakende veksten i antallet yrkesaktive anslås for Vestfold videreført fram til 2030.

Pendling – historisk statistikk

5

Mens antallet daglige arbeidsreiser inn til Vestfold har holdt seg forholdsvis stabilt på om lag 7000 personer fra 2006 til 2011, har antallet arbeidsreiser ut fra fylket i samme periode økt fra 17 400 til nær 19 300. Bare fra 2010 til 2011 økte nettopendlingen fra Vestfold med nær 800 personer.

6

Mens nettopendlingen fra Vestfold til Oslo og Akershus i hovedsak har vært stabil på om lag 6 500 personer fra 2002 til 2011, skyldes den økende utpendlingen fra 2006 og 2007 i større grad arbeidsreiser til det øvrige Sør- Østlandet; antakelig særlig til nabofylkene. Økende nettopendling til Oslo og Akershus bidro imidlertid også til den markante endringen fra 2010 til 2011.