Vestfold fylke – Boligbehov

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Fremtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker direkte endringer i befolkningens boligbehov. Hvilken type husholdning en person (gitt alder og kjønn) i fremtiden forventes å befinne seg i er også relevant. Det samme er forventet boligkonsum innenfor ulike husholdningstyper, boligtyper, alder og kjønn. Basert på befolkningsprognosen som er kjørt i forbindelse med Fylkesprognoser.no, får man også beregnet prognoser for boligbehov. Husholdnings- og boligfrekvenser som finnes i PANDA-modellen kobles mot befolkningsprognoser, og gir beregning av det fremtidige boligbehovet. Det er forutsatt at dagens husholdningsdannelser og boligtypepreferanser for ulike aldersgrupper ikke endres i prognoseperioden.

Fremtidig boligbehov

1

Det anslås at boligbehovet i Vestfold vil øke fra om lag 99 300 enheter i 2011, til om lag 123 400 i 2030. Det er særlig veksten i befolkningsgruppene eldre enn 60 år som er årsak til veksten i boligbehovet.

2

Boligbehovspyramiden for årene 2011 og 2030 viser igjen at det særlig er veksten i de eldre årskullene som utløser behovet for flere boliger. Siden kvinner fortsatt har en noe høyere forventet levealder, bidrar eldre kvinner i noe større grad til behovsveksten enn eldre menn.

3

Prognosen anslår at Vestfold vil få den største veksten i boligbehov fram mot 2021, med avtakende vekst i de påfølgende årene. Det er aldersgruppen eldre enn 75 år som vil stå for det aller meste av boligetterspørselen fra 2019 og deretter. Yngre mennesker i etableringsfasen (25-39 år) vil i hele prognoseperioden stå for en relativt beskjeden andel av behovsveksten, og deres andel anslås særlig å avta fra 2021.

Fremtidig boligbehov etter husholdningstype

4

Mens husholdninger med mer enn tre personer vil utgjøre et relativt stabilt etterspørselselement, anslår prognosen at etterspørselsveksten i Vestfold særlig vil komme fra husholdninger med par uten barn og aleneboende. Dette utviklingstrekket er tydelig gjennom hele prognoseperioden, men gjelder særlig for par uten barn fra 2018/2019.

Fremtidig boligbehov etter boligtype

5

Prognosen anslår at veksten i boligbehovet i Vestfold særlig vil gjelde etterspørsel etter eneboliger. Mens det i 2011 var behov for nær 59 000 eneboliger, anslås det i 2030 behov for vel 72 000 eneboliger.

6

Prognosen anslår at etterspørselen etter eneboliger i Vestfolds vil fortsette å være høy også fram mot 2030, og markant økende fra personer i aldersgruppen 60 år og eldre. For personer i aldersgruppen 60-74 år anslås behovet for eneboliger for eksempel å øke fra om lag 12 000 enheter i 2011 til vel 16 500 enheter i 2030.