Arbeidsliv Oppland

Kort om forutsetninger for prognosene

Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere og selvstendige. På samme måte som det beregnes husholdnings- og boligfrekvenser i PANDA, beregnes det også yrkesfrekvenser. Yrkesfrekvenser er et uttrykk for sannsynligheten for at en person er i arbeid innen for en gitt aldersgruppe og kjønn. Yrkesfrekvensene kobles mot befolkningsprognosen, og gir beregning av fremtidig arbeidsstyrke og antall yrkesaktive. Det er forutsatt at dagens yrkesfrekvenser for ulik alder og kjønn ikke endres i prognoseperioden.

Næringsstruktur – historisk statistikk

1

Arbeidsstyrken

2

Yrkesaktiv befolkning

3

4

Den yrkesaktive befolkningen i Oppland vil øke frem mot 2030. Det vil imidlertid være en større økning i antall ikke-yrkesaktive. Det vi si at det er flere som ikke er i arbeid enn de som er yrkesaktive.

Pendling – historisk statistikk

5

6

Personer som er bosatt i Oppland og pendler ut av fylket, pendler i hovedsak til Oslo og Akershus. De som pendler inn til Oppland kommer i hovedsak fra Nord-Norge.