Ny modul for utviklingsanalyser i Pandamodellen

Panda analyse har sammen med Innovasjon Norge og SINTEF utviklet en ny modul for utviklingsanalyser i Pandamodellen. Modulen er tiltenkt brukt i strategi- og forankringsfasen av regional omstilling, for å kartlegge mulighetsrommet i norske kommuners arbeids- og næringsliv.

Utviklingsanalysens primærformål er å gi en indikasjon på mulighetsrommet for arbeidsmarkedsomstilling i en kommune, etter at det er avklart at kommunen skal gjennomgå regional omstilling (avklaringsfasen). Tolking av Utviklingsanalysen kan blant annet indikere hvilke næringsmessige konkurransefortrinn et område har relativt til fylket og landet for øvrig, bistå i å identifisere potensielle styrker og svakheter i arbeidsmarkedet, og å identifisere potensielle satsingsområder basert på nåværende arbeidsmarkedsstruktur.

I Utviklingsanalysen finnes flere indikatorer som skildrer nærings- og arbeidsliv. Indikatorene er inndelt tre indikatorkategorier:

1. Arbeidsplasser: Karakteristikk av områdets arbeidsmarked
2. Robusthet: Næringsstrukturens sammensetning og soliditet
3. Utviklingsevne: I hvilken grad området evner å prioritere utviklingsarbeid

Utviklingsanalysen dekker ikke alle behov knyttet til strategi- og forankringsfasen av regional omstilling da den kun benytter kvantitative data og statistikk. Det er derfor nødvendig å gjøre kvalitative tolkinger av resultatene fra Utviklingsanalysen, og å sette disse i sammenheng med lokalkunnskap og øvrige analyser gjort i omstillingsprosessen. Likevel gir Utviklingsanalysen et standardisert rammeverk med kvantitative data som ulike aktører som jobber med regional omstilling kan ta utgangspunkt i for sitt videre arbeid. Dette muliggjør særlig større grad av metodisk standardisering i utforming av kunnskapsgrunnlag for Omstillingsplan og første års handlingsplan i Strategi- og forankringsfasen av regional omstilling

Utviklingsanalysen er et supplement til den allerede eksisterende Omstillingsmodulen i Pandamodellen. Forskjellen mellom de to er at Omstillingsmodulen primært er konsekvensorientert (hva skjer hvis …), mens Utviklingsanalysen er mulighetsorientert (hva er potensialet gitt forutsetninger x, y, z …).

Utviklingsanalysen er tilgjengelig for alle med tilgang til Pandamodellen, og nås via Omstilling -> Indikatorer -> Førstesidevalg.

Les mer om Utviklingsanalysens rolle i regional omstilling på Innovasjon Norges nettsider.

Last ned brukerveiledning for Utviklingsanalysen