Sogn og Fjordane boligbehov

Kort om føresetnadene bak prognosane for bustadbehovet

Bustadbehovet i framtida vil i stor grad bli påverka av folketalet og alderssamansetjinga. I tillegg vil og hushaldsstrukturen og forventa bustadkonsum i ulike aldersgrupper og for menn og kvinner verka inn på det framtidige bustadbehovet. I Fylkesprognoser.no vert historiske hushalds- og bustadfrekvensar i PANDA-modellen kopla mot folketalsprognosar, og dette gir eit overslag over bustadbehovet i framtida. For prognoseperioden legg modellen til grunn uendra hushaldsstruktur og bustadtypepreferansar i alle aldersgrupper.

Bustadbehovet i framtida

1

Figuren viser prognose for det samla bustadbehovet i Sogn og Fjordane innafor ulike aldersgrupper.

I 2012 var det i alt 44.700 bustadeiningar i Sogn og Fjordane. I 2030 vil det vera trong for om lag 50.000 bustadeiningar. Endringane i bustadbehovet speglar endringane i folketal og alderssamansetjing. For aldersgruppa 60 – 74 år vil det i 2030 vera behov for 2.750 fleire bustader enn i 2012, medan bustadbehovet blant personar som er 75 år eller eldre vil auka med 3.300 einingar i same tidsrom. For dei andre aldersgruppene vil det vera mindre endringar i bustadbehovet.

Framtidig bustadbehov etter hushaldstype

2

Figuren viser prognose for bustadbehovet i dei ulike hushaldstypane.

Frå 2012 til 2030 aukar bustadbehovet mest for åleinebuande og for par utan born. For åleinebuande aukar bustadbehovet med 2.950 bustadeiningar i denne perioden, medan behovsveksten for par utan born er på 2.500 bustadeiningar. Denne utviklinga skuldast at det blir ein stor auke i talet på personar over 60 år, og at mange av desse er åleinebuande eller par utan heimebuande born.

Framtidig bustadbehov etter bustadtype

3

Figuren viser prognose for det samla bustadbehovet i Sogn og Fjordane fordelt på bustadtype.

I 2012 var det 32.230 einebustader i Sogn og Fjordane. Viss ein skal dekka det aukande behovet, må det byggjast 4350 nye einebustader fram til 2030. Større etterspurnad etter einebustader skuldast stor folketalsvekst blant personar over 60 år og at denne gruppa i stor grad bur i einebustader.

I prognosane er det lagt til grunn at etterspurnaden etter bustader på dei ulike aldersstega har same fordeling på bustadtype i prognoseperioden som i 2012. Denne føresetnaden om konstante bustadpreferansar inneber at dersom fleire over 60 år i framtida etterspør husvære og bufellesskap framføre einebustader vil dette ikkje bli reflektert i prognosen.