Nordland: Boligstatistikk og boligbehov 2000 – 2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker direkte endringer i befolkningens boligbehov. Hvilken type husholdning en person (gitt alder og kjønn) i fremtiden forventes å befinnes seg i er også relevant. Det samme er forventet boligkonsum innenfor ulike husholdningstyper, boligtyper, alder og kjønn. Basert på befolkningsframskrivingen som er kjørt i forbindelse med Fylkesprognoser.no får man også beregnet framskrivinger for boligbehov. Husholdningsog boligfrekvenser som finnes i PANDA-modellen kobles mot befolkningsframskrivinger, og gir beregning av det fremtidige boligbehov. Det er forutsatt at dagens husholdningsdannelser og boligtypepreferanser for ulike aldersgrupper ikke endres i perioden.

Framskrivingen forutsetter at det en framskriver vil være konstant og upåvirket av framtidige hendelser. Det er alltid knyttet stor usikkerhet til framskrivinger, men de kan gi verdifulle indikasjoner på hva som vil skje dersom en lar utviklingen fortsette (hva skjer dersom ingenting skjer). I Fylkesprognoser.no har vi lagt oss på et framtidsscenario som forutsetter høyere innvandring over lengre tid enn det SSB legger til grunn i sine framskrivinger.

Fremtidig boligbehov etter husholdningstype

1

Figur 1 viser framtidig fordeling av boligmassen etter husholdningstype. I 2011 er det estimert et boligbehov på 103 585 boliger. Innen utgangen av 2030 er det behov for 13 808 flere boliger. Den største delen av veksten vil komme innenfor aleneboende (7 395) og par uten barn (5 165). Disse to husholdnings-gruppene er også de største i 2011 med henholdsvis 38,2 % og 22,4 %. Par med barn utgjorde i 2011 20,6 % av boligmassen. I 2030 vil denne gruppen utgjøre 18,7 % av boligmassen.

Som nevnt innledningsvis er det aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker direkte endringer i befolkningens boligbehov.

Fremtidig boligbehov etter boligtype

2

Som nevnt innledningsvis forutsetter framskrivingen for boligtype at dagens sammensetning av, og preferanser for, boligmassen er konstant for perioden. Dette til tross for at det har vært endringer, og det vil mest sannsyning bli endringer i boligsammensetningen og boligpreferansene også i fremtiden. Figur 1 viser årlig, framskrevet boligbehov under disse forutsetningene.

I 2011 bestod boligmassen i fylket av 65,6 % eneboliger, 12,2 % tomannsbolig, 9,2 % rekkehus, 7,6 % boligblokk og 5,5 % bofellesskap. Det er forventet at andelen eneboliger i 2030 vil bli redusert til 63,9 % av boligmassen i fylket, mens andelen boligblokker vil øke med 1 % til 8,6 % av boligmassen. I de øvrige boligtypene er det mindre eller ingen endring.

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper

3

Figur 3 viser fremtidig boligbehov etter aldersgrupper for Nordland i perioden 2011 til 2030. Figuren viser hvor stor del av boligmassen som vil bli brukt av innbyggerne fordelt på alder og kjønn. På bakgrunn av at antall innbyggere i fylket forventes å øke med 23 559 personer innen 2030, vil det være behov for boliger innenfor de fleste aldersgruppene. Unntakene er aldersgruppen 15 – 24 år (-786 boliger) og aldersgruppen 40 – 59 år (- 1 739 boliger).

4

Ut fra boligpyramiden i figur 4 kan en se, og som beskrevet ovenfor, at aldersgruppen 15 – 24 år sin andel av boligmassen vil være redusert i 2030 i forhold til 2011. Boligpyramiden kan også tyde på at det vil bli færre menn i denne aldersgruppen som har behov for bolig i 2030 enn i 2011. Videre ser vi at behovet for bolig vil bli jevnt mindre for aldersgruppen 40 – 59 år. Ellers kan en legge merke til at aldersgruppen 60+ sin andel av boligmassen vil øke.

For å se på årlige endringer henvises det til figur 5.

5

Figur 5 viser den årlige veksten i boligbehovet i perioden 2011 til 2030 fordelt på alder. I motsetning til det som har fremkommet av tidligere figurer, viser denne figuren at på tross av at det vil være færre som har behov for bolig i aldersgruppen 15 – 24 år i 2030 enn i 2011, så tyder framskrivingen likevel på at det vil være et stigende boligbehov fra 2027. I første del av framskrivingen vil det også være behov for boliger for aldersgruppen 25 – 39 år og 60 – 74 år.

Det er viktig å presisere at en ikke kan summere tallene i figur 5. Figuren viser heller ikke en forventet årlig vekt i boligbehovet på mellom 4 og 6 %.

6