Fylkesprognose Sør-Trøndelag

Kort om forutsetninger for prognosene

Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere og selvstendige. På samme måte som det beregnes husholdnings- og boligfrekvenser i PANDA, beregnes det også yrkesfrekvenser. Yrkesfrekvenser er et uttrykk for sannsynligheten for at en person er i arbeid innen for en gitt aldersgruppe og kjønn. Yrkesfrekvensene kobles mot befolkningsprognosen, og gir beregning av fremtidig arbeidsstyrke og antall yrkesaktive. Det er forutsatt at dagens yrkesfrekvenser for ulik alder og kjønn ikke endres i prognoseperioden.

Næringsstruktur – historisk statistikk

1

Sør-Trøndelag hadde de første årene etter 2000 en større vekst i antall arbeidsplasser enn gjennomsnittet i landet. De siste årene har veksten ligget på landsgjennomsnittet. Veksten har kommet innenfor både privat og offentlig sektor. Sør-Trøndelag har relativt mange arbeidsplasser i statlig sektor, primært innenfor undervisning og helse.

En grov bransjefordeling viser at den største veksten (2002-2011) har skjedd innenfor Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting. Denne kategorien inkluderer private tjenester innenfor områder som undervisning og helse/omsorg. Vi ser elles at tradisjonelle næringsområder som primærnæringer og industri går tilbake, mens det er markert vekst innen Finans og forretningsmessig tjenesteyting, som først og fremst er knyttet til miljøer i Trondheim. Begge disse trekkene gjenspeiles av sentraliseringen i befolkningsstatstikken. Veksten i Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet har større geografisk spredning. Det samme gjelder veksten i Bygge- og anleggsvirksomhet, hvor det er sterke miljøer blant annet på Fosen.

Yrkesaktiv befolkning

2

Her er befolkningsveksten fordelt på to grupper, yrkesaktive og ikke-yrkesaktive. Denne og neste figur viser at den ikke-yrkesaktive delen av befolkningen vokser sterkere enn den yrkesaktive.

3

Prosentvis endring varierer mye fra år til år. Framover mot 2030 forventes at det i snitt vil være betydelig større vekst i gruppen ikke-yrkesaktiv enn i gruppen yrkesaktive. Jfr. den sterke veksten i aldersgruppene over 75 år og under 15 år. (Se Befolkning.)