Fylkesprognose Sør-Trøndelag -boligbehov

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker direkte endringer i befolkningens boligbehov. Hvilken type husholdning en person (gitt alder og kjønn) i fremtiden forventes å befinnes seg i er også relevant. Det samme er forventet boligkonsum innenfor ulike husholdningstyper, boligtyper, alder og kjønn. Basert på befolkningsprognosen som er kjørt i forbindelse med Fylkesprognoser.no får man også beregnet prognoser for boligbehov. Husholdnings- og boligfrekvenser som finnes i PANDA-modellen kobles mot befolkningsprognoser, og gir beregning av det fremtidige boligbehov. Det er forutsatt at dagens husholdningsdannelser og boligtypepreferanser for ulike aldersgrupper ikke endres i prognoseperioden.

Fremtidig boligbehov

4

Boligbehovet avhenger både av veksten i og alderssammensetningen i befolkningen, samt av husholdningstyper.

Fremtidig boligbehov etter husholdningstype

5

Figuren viser at boligbehovet vil vokse mest knyttet til gruppene Aleneboere og Par uten barn.

Etterspørselen etter ulike boligtyper er i endring. Både i byene og utover landet er det økt etterspørsel etter leiligheter, det avspeiles i prisene, som øker sterkere for denne boligtypen enn for andre. I Trondheim er det i flere år drevet en bevisst fortettingspolitikk, og de som etterspør eneboliger må i større grad ut av de mest sentrumsnære områdene, gjerne til nabokommunene for å kunne realisere ønsket om enebolig.

Samtidig bygges det nå leilighetsbygg i distriktskommuner der dette tidligere var helt ukjent. Både unge enslige, nyetablerte familier, samt eldre som flytter ut av eneboliger, er på markedet etter slike boliger. Nye samlivsformer vil kunne påvirke boligbehovet, og særlig knyttes det usikkerhet til hvilke boformer de «nye» eldre vil etterspørre. Mange vil bli aleneboere, som er en voksende gruppe også av andre årsaker, men det forventes også at flere eldre vil etablere seg i ulike former for bofellesskap.