Befolkning Oppland

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter spiller fødselsfrekvenser og dødssannsynligheter en stor rolle ved beregning av befolkningsprognoser. Ved korte tidshorisonter er det derimot flyttingen som er det viktige for å bestemme befolkningsutviklingen i en region. Ved beregning av befolkningsprognosen til Fylkesprognoser.no benyttes en modellvariant hvor man tar hensyn til flytting.

I modellen benyttes dødssannsynligheter som er forskjellige mellom kjønnene og varierer med alderen. Vi får i tillegg et ”påfyll” av nye barn. Dette skjer ved at kvinner i ulike aldere får barn med en viss frekvens. Fødselsfrekvensene gjelder kun for kvinner og varierer med alderen. Ved kjøring av befolkningsmodellen benyttes faste regionfrekvenser fra SSB til justering av fødselsfrekvenser og dødssanssynligheter. Dødssanssynlighetene derimot «glattes» med en regionavstemming slik at man får et sett med dødssannsynligheter som er lik for alle kommunene innenfor en region.

Regionen får videre et ”påfyll” av personer gjennom nettoflytting. I prognosene for Oppland har vi valgt å legge middelalternativet til SSB til grunn (middel nasjonal vekst) for perioden frem til 2030.

1

Kartet viser fylkene i Norge delt inn i 5 regioner. Regionene er brukt som et utgangspunkt for å analysere netto flyttestrømmer mellom Hordaland fylke og øvrige regioner i Norge.

Flytting – historisk statistikk

2

3

4

5

6

7

SSBs middelalternativ gir en svakt avtagende nettoflytting i perioden 2015 – 2030. Flyttevolumet er høyt i hele perioden og det er en svak økning i utflytting som er årsak til nedgang i nettoflyttingen. Nettoflyttingen ligger på et høyere nivå i 2030 enn på 2000 – tallet.

8

Prognosen tilsier en svak økning i fødselsoverskuddet, spesielt i perioden 2019 – 2027 før det faller. Dette er forårsaket av endring i antall døde grunnet store alderskull i de eldste aldersgruppene.

Befolkningsutviklingen

10

I denne prognosen vil nettoflyttingen (inkludert innvandring) øke mye frem til 2015 før den synker. Fylket vil i hele perioden ha en positiv befolkningsutvikling.

11

12

Pyramiden viser at befolkningen vil være eldre i 2030. Det vil ikke være økning i antall personer i aldersklassene 15 – 19, 20-24 og 40 – 54 år. I aldersklassene over 54 år vil antallet i alle aldersklasser for begge kjønn øke.

13