Arbeidsliv i Østfold -Tidligere årganger

Kort om forutsetninger for prognosene

Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere og selvstendige. På samme måte som det beregnes husholdnings- og boligfrekvenser i PANDA, beregnes det også yrkesfrekvenser. Yrkesfrekvenser er et uttrykk for sannsynligheten for at en person er i arbeid innen for en gitt aldersgruppe og kjønn. Yrkesfrekvensene kobles mot befolkningsprognosen, og gir beregning av fremtidig arbeidsstyrke og antall yrkesaktive. Det er forutsatt at dagens yrkesfrekvenser for ulik alder og kjønn ikke endres i prognoseperioden.

Næringsstruktur – historisk statistikk

1

I Østfold er det en nedgang i industri og en klar oppgang i varehandel, og privat foretaksvirksomhet

Arbeidsstyrken

2

Dato: 1. november 2012
Basisår: 2011
Befolkning
Fødselsrater: 2011
Fødte: 2008, 2011
Dødsrater: 2011
Døde: 2008, 2011
Husholdningsdata: 2010
Flytterater: 2008, 2011
Tilpasning arbeidsmarkedet 2008, 2011
Næring
Datasett for LTP: 1993
FNR år: 1997
Estimeringsperiode: 2003, 2007
Størrelse på region: Liten

Yrkesaktiv befolkning

3

Andelen «Ikke yrkesaktive» øker i forhold til andelen «yrkesaktive» i prognoseperioden

4

Pendling – historisk statistikk

5

Østfold er et grensefylke og har også en stor innpendling frå Sverige ( Västra Götaland og Värmland)

6

Det er en stor utpendling fra Østfold til Oslo og Akershus