Sysselsettingsprognoser for Hordaland og åtte kommuner i Rogaland

SINTEF Teknologiledelse, Økonomi og logistikk, har på oppdrag for Vestnorsk Plangruppe – Norconsult Bergen utarbeidet sysselsettingsprognoser for alle kommuner i Hordaland pluss 8 kommuner i Rogaland. Beregningene er utført ved hjelp av modellverktøyet PANDA, og prognosene skal benyttes som underlag i en transportmodell.

Det er benyttet såkalt full modell ved beregningene («felleskjøring»), som omfatter både næringsdel og befolkningsdel med arbeidsmarked. I tillegg til sysselsetting, får en også fram resultater for befolkningsutviklingen. Økonomisk og demografisk utvikling er her knyttet sammen via arbeidsmarkedet, dessuten påvirkes den økonomiske utviklingen av utviklingen innen ulike persongrupper (personoverføringer). På grunn av sammenhengene på arbeidsmarkedet bør modellberegningene gjennomføres for regioner som har et felles arbeids- og boligmarked (pendleregioner). Oppdragsgiver har her foreslått en regioninndeling som i hovedsak følger SSBs standard for økonomiske regioner, og som tilnærmet reflekterer arbeidsmarkedsregioner, Det er derfor gjennomført selvstendige beregninger for 6 regioner (regionnummer i henhold til SSBs Standard for økonomiske regioner):

1193 Haugesund
1291 Bergen
1292 Søndre Sunnhordland
1293 Nordre Sunnhordland
1294 Odda
1295 Voss

I forhold til SSBs standard er 1193 Haugesund utvidet med Hjelmeland, mens Utsira er utelatt. Kommunesammensetningen framgår ellers av vedlegg.

I vår analyse er det gjennomført beregninger både på region- og kommunenivå. Resultater for sysselsettingsutviklingen er presentert ned til kommunenivå, mens resultater for befolkning kun er gjengitt på regionalt nivå. Befolkningsprognoser på kommunenivå lå ikke innenfor oppgaven i analysen, og er derfor ikke presentert i rapporten.

Resultater fra de regionale beregningene er gjengitt i kap 2, mens beregning av de kommunale sysselsettingstallene er presentert i kap 3. Detaljerte tabeller er gjengitt i Vedlegg 1. Som bakgrunn for valg av forutsetninger i den økonomiske modellen, er det også gjennomført beregninger på fylkesnivå. Disse er ikke gjengitt her.

Beregningene er utført med den mest detaljerte næringsinndelingen i PANDA (30 næringer, jfr. Vedlegg 3).