Regionale utviklingstrekk

Regionale utviklingstrekk er et utrykt vedlegg til St.prp. nr.1 (2007-2008) for Kommunal- og regionaldepartementet. Det inneholder oversikt over samfunnsutviklingstrekk og egenskaper ved norske bo- og arbeidsmarkedsregioner som er viktige i forhold til distrikts- og regionalpolitiske mål og strategier. Dette er et utvalg av tilgjengelig statistikk og indikatorer, og er ikke ment å gi en uttømmende oversikt over alle mulige tema. Utvalget av tema og indikatorer, og beskrivelser og analyser, er basert på norske og utenlandske forsknings- og utredningsrapporter om regionale utviklingstrekk. Samtidig gjenspeiler utvalget og bearbeidingen av dataene hvilke utviklingstrekk departementet mener det kan være nyttig å ha informasjon om i forhold utfordringer i av distrikts- og regionalpolitikken.Hensikten med rapporten er å ha oppdatert, tilrettelagt og lett tilgjengelige informasjon om de utvalgte utviklingstrekkene. På hjemmesidene til KRD er det lagt ut mer ufyllende data om alle regioner på de aktuelle indikatorene enn det som er presentert i rapporten.