Regional utvikling i Oppland og Hedmark – næringsliv, sysselsetting og befolkning

Rapporten belyser den regionale utvikling i Hedmark og Oppland, med vekt på næringsutvikling og arbeidsmarked. Rapporten dokumenterer både den historiske regionale utvikling, og presenterer resultater fra simuleringer med modellsystemet PANDA. Rapporten beskriver utviklingen i hver region, og gir en sammenfatning av resultater fra selvstendige analyser for de aktuelle regionene. Dette er sammenlignet med utviklingen i fylkene samlet, og i forhold til utviklingen i hele landet
I tillegg til analyse av 4 regioner i Hedmark og 6 i Oppland er det også gjennomført egne analyser og modellberegninger for Mjøsregionen, som omfatter sentrale kommuner i begge fylkene.For alle regionene er, i tillegg til historiske analyser, tre beregningsalternativ for framtidig utvikling i sysselsetting og befolkning etablert:• Beregningsalternativ med utgangspunkt i fylkesfordelte forutsetninger i regjeringens langtidsprogram
• Beregningsalternativ med justerte forutsetninger for utviklingen i jordbruk og kommunal sektor
• Beregningsalternativ for strukturell overgang fra sysselsetting i lite produktive industrisektorer i regionene til ulike tjenesteytingssektorer

I tillegg er det for Sør-Østerdalsregionen etablert et beregningsalternativ som omfatter en forenklet analyse av effekten av nedleggingen av Rena Kartongfabrikk.