Rogaland

1

Innhold:

4 1. Sammendrag
5 2. Forutsetninger
5 2.1 Sysselsetting
6 2.2 Arbeidsledighet
7 2.3 Befolkningsutvikling
9 3. Prognoser
9 3.1 Befolkningsprognoser
10 3.2 Befolkningsvekst fordelt på alder11 3.3 Boligbehov og husholdninger

2

Utgittt av KAS, Rogaland fylkesommune
Ansvarlig: Kari Jøsendal (kari.josendal@rogfk.no) – Torbjørn Rathe (torbjoern.rathe@rogfk.no)

3

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov fram til 2030 utarbeides ved hjelp av PANDA, som er et regionalt økonomisk-demografisk modellsystem. Pandagruppen eier PANDA, og gruppen består av 17 fylkeskommuner samt Kommunal- og regionaldepartementet.
Prognosene sier noe om hvordan befolkningen og boligbehov i Rogaland kan utvikle seg basert på ulike antagelser. Det antas for eksempel at aktiviteten i petroleumssektoren de kommende årene vil ha betydning for både befolkningsutvikling og boligbehov. I tillegg vil innvandringen også være bestemmende for både størrelsen på befolkningen og etterspørsel etter bolig.

Sammendrag

Rogaland fylkeskommune publiserer prognoser for
befolkningsutvikling og boligbehov fram til 2030. Forhold
og forutsetninger for prognosene for perioden 2013 –
2030 samsvarer mye med fylkesprognosene som ble
utarbeidet i fjor.
Prognosene forutsetter at høy aktivitet i næringslivet i
Rogaland fortsatt stimulerer til positiv netto innflytting til
fylket. Det forventes en liten oppgang i arbeidsledigheten
i fylket innen enkelte næringsgrupper, særlig blant
østeuropeisk arbeidskraft i bygg og anleggssektoren.
På grunn av høy aktivitet i næringslivet ellers antas det
at arbeidsledigheten i Rogaland vil holde seg på et lavt
nivå også framover, og fortsatt ligge under landsgjennomsnittet.
Lav arbeidsledighet er en av faktorene som kan
bidra til positiv netto innflytting.
Prognosene baseres på at den høye positive
nettoflyttingen til Rogaland vedvarer ennå noen år, for
å så gradvis avta til nivået i perioden før den sterke
innvandringen startet. Det forventes fortsatt vekst i
boligprisene i Rogaland de nærmeste årene, selv om
stigningen ikke har vært like bratt den siste tiden. Høye
boligpriser kan bidra til å dempe flytting til fylket for
enkelte yrkesgrupper.
Prognosene viser at Rogaland vil ha 566 000 innbyggere
i 2030. Dette innebærer en befolkningsvekst på
115 000 personer fra 2013 til 2030. Det vil være størst
befolkningsøkning i de eldste aldersgruppene. Antall
personer over 67 år vil øke fra 50 000 til over 80 000, det
vil si med mer enn 30 000 personer. Befolkningsveksten i
aldersgruppen over 67 år utgjør 32 prosent av den totale
veksten.
Når det gjelder framtidig boligbehov, viser prognosene
at Rogaland har behov for over 50 000 nye boliger innen
2030

 4Mot fremtiden Foto: Ørjan B. Iversen / www.visithaugesund.no

5

Kapittel 2 presenter forutsetninger for prognosene for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland fram til 2030. Det gjøres forutsetninger om hvordan sysselsettingen vil utvikle seg, framtidig nivå på arbeidsledigheten samt vurderinger av fødselsrater, dødsrater og flytting.

2.1  Sysselsetting

Utviklingen på arbeidsmarkedet avhenger blant annet av endringer i bedriftenes tilpasninger til endrede markedsforhold.
I følge SSB ble det registrert større etterspørsel og stigende priser på eksportmarkedet i 4. kvartal 2013. Veksten i industriens ordrebeholdning tiltok mot slutten av 2013, og høyere ordretilgang i eksportmarkedet var årsaken til dette. Bedret konkurranseevne som en følge av svakere kronekurs samt et mer positivt konjunkturbilde hos viktige handelspartnere forklarerFigur 2.1: Sysselsatte etter næringsgrupper, 2000, 2011 og 2012 Kilde: Panda/SSBdenne bedringen. SSB sier videre at svekkelsen av kronen også har hatt positiv innvirkning på eksportprisene som styrket seg i andre halvår etter en lengre periode med nedgang. Oppgangen i etterspørselen fra eksportmarkedet var sterkest for produsenter av innsatsvarer – og da særlig kjemiske råvarer. Andre næringer med kraftig bedring i markedsforholdene var dataindustri, elektrisk utstyrsindustri samt annen verkstedindustri.
DnB Markets venter at de neste tre årene byr på lavere vekst fordi ringvirkningene fra oljesektoren snur fra å være kraftig positive til å bli svakt negative. Videre
6

Figur 2.1: Sysselsatte etter næringsgrupper, 2000, 2011 og 2012 Kilde: Panda/SSB

fordi investeringene har nådd et veksttak, og fordi oljeprisen gradvis vil avta til 80 dollar fatet fram mot 2020. Det vil redusere lønnsomheten i investeringsprosjektene på sokkelen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har i fremskrevet norsk økonomi fram til 2040. Forutsetninger som ligger til grunn for framskrivingene er økonomiske omgivelser, først og fremst utviklingen i utlandet; befolkningsutviklingen og størrelser knyttet il økonomisk politikk. Tabell 2.1 viser referansebanen i framskrivingene. SSB uttrykker at referansebanen viser en utvikling i norsk økonomi som er realistisk. I rapporten til SSB antas det at etterspørselen fra petroleumsnæringen vil vokse noen år, mens utvinningen antas å holde seg stabil i om lag ti år. Om cirka fem år ventes at en moderat trendmessig nedgang i etterspørselen fra petroleumsnæringen vil starte. Fra rundt 2020 forventes at utvinningen vil falle, og fallet vil fortsette fram mot 2040. Den økonomiske utviklingen tilsier at norsk økonomi vil

Tabell 2.1 Makroøkonomiske hovedstørrelser i referansebanen. Gjennomsnittlig årlig vekst i prosent. Norge.

2013-2015 2016-2020 2021-2015 2026-2030 2031-2035 2036-2040
Brutto investeringer i alt 5,3 0,3 1,3 0,2 0,9 0,8
Bruttoinvesteringer Utvinning og rørtransport 8,3 -1,9 -2,0 -2,7 -4,2 -2,8
Arbeidsledighetsrate Prosentpoeng 3,5 3,7 3,7 3,5 3,3 3,1

Kilde: Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse. SSB, 59/2013

7

Figur 2.2: Investeringer i olje- og gassvirksomhet Kilde: SSB

holde relativt stabil kurs de neste årene, og at sysselsettingen dermed vil opprettholdes på omtrent samme nivå som i dag. Ser vi imidlertid på Rogaland viser bedriftsundersøkelsen som nylig er gjennomført for Konjunkturbarometeret3 at næringslivet i Rogaland venter en økning i antall ansatte på 2 prosent i 2014. Dette er høyere enn NAV sin prognose, som ut fra en samlet vurdering venter en vekst på 1,4 prosent. I bedriftsundersøkelsen ventes det størst vekst i antall ansatte innen kultur, reiseliv og opplevelser, øvrig industri og forretningsmessig tjenesteyting NAV Rogaland forventer en samlet oppgang i sysselsettingen på 3 450 personer, tilsvarende en økning på 1,4 prosent fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014. Etter NAV sine prognoser vil antall sysselsatte i 2014 utgjøre 250 048 personer.

2.2 Arbeidsledighet

I følge NAV Rogaland var det i desember registrert 5 050 personer helt ledige i Rogaland, tilsvarende 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Dette er litt høyere enn desember 2012. Bruttoarbeidsledigheten (summen av antall arbeidssøkere som er helt ledige og arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak) utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoarbeidsledigheten i Norge er på 3,3 prosent. NAV Rogaland melder videre at det i Rogaland har vært en økning i arbeidsledigheten for alle næringsgrupper, men størst oppgang for bygg og anlegg og deler av industrisektoren. Om lag 40 prosent av de helt ledige innen bygg- og anleggssektoren er polske statsborgere. De helt ledige med utenlandsk statsborgerskap er ofte middelaldrende og ufaglærte menn med manglende norskkunnskaper. I følge NAV Rogaland medfører dette ofte svært lav yrkesmobilitet, og derfor er også mange i denne gruppen med arbeidssøkere langtidsledige. NAV Rogaland antar at antall helt ledige i 2014 fortsatt vil ligge godt under gjennomsnittet for landet. Det forventes imidlertid en liten oppgang i arbeidsledigheten for byggog anleggssektoren, og NAV antar at det er østeuropeisk arbeidskraft som primært blir rammet. Det estimeres en svak oppgang i arbeidsledigheten også for de andre næringssektorene, med unntak av offentlig virksomhet. NAV Rogaland estimerer i 2014 et årsgjennomsnitt med helt ledige på 5 100 personer.

8

Figur 2.3: Helt arbeidsledige i Rogaland, 2006 – 2013 Kilde: NAV

3 Samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune, NAV, Innovasjon Norge, LO, NHO og Greater Stavanger.

2.3 Befolkningsutvikling

I befolkningsprognosen tas det stilling til variablene fruktbarhet, levealder og nettoflytting. Fruktbarhetstall for Rogaland har i flere år holdt seg relativt stabilt på litt over to barn per kvinne, noe som er litt over landsgjennomsnittet. Levealderen går derimot stadig oppover. Forventet levealder for barn som blir født i dag er 83,5 år for kvinner og 79 år for menn. Befolkningsmodellen i Panda bruker historiske fødselsog dødsrater som en del av bergningsgrunnlaget for prognosene. På lang sikt kan variasjoner i disse gi store utslag i befolkningsutviklingen, men i relativt korte tidshorisonter, som i vår prognose frem til 2030, er det inn- og utflytting til fylket som har størst betydning. I prognosen for befolkningsvekst i Rogaland fram til 2030 gjøres det vurderinger med hensyn til flytting. Fødselsoverskuddet beregnes automatisk i modellen. Figur 2.4 viser befolkningsendringene i Rogaland siden 2002. Det årlige fødselsoverskuddet i fylket har vært relativt stabilt på om lag 3 000 i hele perioden frem til i dag. Men figuren viser også at netto innflytting til fylket har økt sterkt, og spesielt fra 2006. Aksen til høyre viser arbeidsledighet i fylket i perioden 2002 til 2012. Figur 2.4 viser at i perioder med nedgang i arbeidsledigheten er det økende netto tiflytting. Figuren viser også at nettoflyttingen til fylket i hovedsak skyldes innvandring fra utlandet. Frem til 2005 var familiegjenforening den viktigste årsaken til innvandring. De siste årene har gruppen med arbeidsinnvandrere vært størst. Prognosen baseres på at den høye positive nettoflyttingen vedvarer ennå noen år for så å gradvis avta til nivået i perioden før den sterke innvandringen startet.

9Figur 2.4: Befolkningsutvikling og arbeidsledihet, 2002 – 2012 Kilde: Panda/SSB

10

Figur 2.5: Samlet nettoflytting til Rogaland fordelt på alder, 2006 – 2012 Kilde: Panda/SSB

Figur 2.5 viser total nettoflytting til og fra Rogaland siden 2006 fordelt på alder. Spesielt i aldersgruppen mellom 25 og 35 år er det sterk netto innvandring fra utlandet. Dette kan forklares med at det i hovedsak er mennesker som kommer til fylket på grunn av arbeid. Tallene for aldersgruppen mellom ett og tre år viser i hovedsakelig familiegjenforening. Den store gruppen av unge innvandrere bidrar til at den relative andelen eldre i befolkningen blir mindre.
Innenlands flytting gir ikke store utslag på befolkningsutviklingen. Tendensen er at ungdom i 20 års alderen flytter ut og at tilsvarende antall flytter tilbake i 30 årsalderen. Dette kan skyldes at mange i 20-årene reiser fra hjemstedet for å studere, og etter endt utdannelse vender tilbake til hjemstedet for å etablere seg.
Figur 2.6 viser flytting til og fra Rogaland og resten av landet. Det har vært en jevn utflytting fra fylket til Oslo/ østlandsområdet og en tilsvarende flytting fra andre deler av landet. Men totalt utgjør innenlands flytting en relativ liten andel av befolkningsveksten sammenlignet med innvandring og fødselsoverskudd.
Sammenligner vi nettoinnflyttingen til Rogaland med Oslo, hele landet og andre land i Europa i forhold til regionens totale befolkning, så har nettoflyttingen vært svært høy de siste årene (Figur 2.7). Høy innvandring over lang tid betyr nye utfordringer vedrørende blant annet integrering, boligpolitikk og velferdstjenester.
Det er i dag nesten 60 000 innvandrere bosatt i Rogaland. Økningen siden 2006 har hovedsakelig bestått av arbeidsinnvandrere fra Øst Europa, der Polen i dag utgjør den største gruppen med over 17 prosent totalt.
Mange av innvandrerne er etablerte med familier og har blitt integrert i det norske samfunnet. Vi kan anta at majoriteten av denne gruppen innvandrere blir boende i Rogaland selv om selv om det kommer en periode med et mer usikkert arbeidsmarked. Imidlertid er en stor andel innvandrere i Rogaland primært for å jobbe og er bosatt i fylket uten familie. Hvordan denne gruppen vil forholde seg til en eventuell innstramming på arbeidsmarkedet er usikkert. Det knytter seg også usikkerhet til om innvandringen fra Øst Europa blir like høy hvis arbeidsutsiktene ikke er fullt så gode. Det forutsettes i vår prognose at innvandringen til Rogaland blir noe lavere enn det vi har sett de siste årene.
Boligpriser
SSB har justert sine prognoser for boligprisutviklingen de neste årene. Det forventer en liten nedgang i boligprisene i 2014 før de igjen stabiliserer seg. Det antas imidlertid at boligprisene vil holde seg på et høyt i Rogaland i forhold til andre deler av landet. For enkelte yrkesgrupper kan dette bidra til å dempe tilflyttingen til fylket.

11
Figur 2.6: Innenlands nettoflytting mellom Rogaland og andre deler av Norge Kilde: Panda/SSB

12

Figur 2.7: Forholdet mellom nettoinnvandring til en region og regionens befolkning. (per 1 000 innbygere) Et høyt tall viser at nettoflyttingen er høyt i forhold til regionens innbyggertall Kilde: Eurostat/SSB

13

Figur 2.8: Innvandrere i Rogaland Kilde: SSB

14

3.1 Befolkningsprognoser

Det legges fram to utviklingsbaner for endringer i befolkningen i Rogaland fra 2014 til 2030. Det legges til grunn for begge utviklingsbanene at norsk økonomi vil holde relativt stabil kurs de neste årene, og at sysselsettingen dermed vil opprettholdes på omtrent samme nivå som i dag.
Det antas i prognosealternativ 1 at nettoinnvandringen, og derav arbeidsinnvandringen, vil holde seg på et høyt nivå fram til år 2020. Fra 2020 forutsettes det en gradvis nedtrapping av nettoflyttingen i årene etter 2020 til nivået vi hadde før den sterke befolkningsveksten startet i 2006.
I prognosealternativ 2 antas det at reduksjonen i arbeidsinnvandring starter i 2016.
Figur 3.1 viser at befolkningsutviklingen i Rogaland i to alternative baner. I alternativ 1 vil folketallet øke fra 452 000 innbyggere (1. januar 2013) til om lag 566 000 innbyggere innen utgangen av 2030. Dette innebærer en økning på nesten 115 000 innbyggere.
I alternativ 2 vil folketallet i 2030 være på 557 000, en økning på 105000 innbyggere. Da innvandrerandelen til fylket i gjennomsnitt er yngre enn den eksisterende befolkning vil de to alternativene gi litt forskjellige utslag når det gjelder befolkningsvekst fordelt på alder og boligbehov og husholdningstyper. Utslagene vil være små da prognosetiden er relativt kort og forskjellene i nettoinnflytting er små. Alle beregninger i de neste kapitlene er basert på alternativ 1.
Befolkningsvekst fordelt på regionene. Alle prognoser inneholder usikkerhetsmomenter. Det gjelder på fylkesnivå og i enda større grad på region- og kommunenivå. På kommunenivå betyr arealtilgang, arealknapphet og boligbyggeprogrammer mye for befolkningsutviklingen. På grunn av den store usikkerheten vedrørende befolkningsutvikling på kommunenivå begrenses prognosen til kun å gjelde region- og fylkesnivå.Det gjenstår også å se hvordan Ryfast og Rogfast vil påvirke flytting og pendling. På grunn av denne usikkerheten er utbygging av Ryfast og Rogfast ikke tatt hensyn til i prognosene. Men prognosen gir allikevel et bilde på befolkningsutviklingen i regionene hvis utviklingen fra de seneste årene fortsetter.

15

Figur 3.1: Befolkningsprognose frem til 2030 Kilde: Panda/RFK

Tabell 3.1 Befolkningsprognosen på regionnivå

2013 2030 Befolkningsvekst Økning i prosent
Dalane 23874 26325 2451 10,3
Jæren 298551 388588 90037 30,2
Ryfylke 32687 37868 5181 15,9
Haugalandet 97047 113472 16425 16,9
Rogaland 452159 566253 114094 25,2

Kilde: Panda/RFK

Tabellen 3.1 viser at den antatte befolkningsøkningen fordeler seg ganske ulikt. Jær-regionen får en befolkningsvekst på om lag 90 000, mens Dalane får en økning på mindre enn 2 500 innbyggere.

3.2 Befolkningsvekst fordelt på alder

Figur 3.2 viser befolkningen i Rogaland i 2013 og 2030 fordelt på seks aldersgrupper. Aldersgruppene er ikke fordelt etter den mest brukte inndelingen, men fordelt etter livsfaser. Det er sammenheng mellom personer i ulike livsfaser, hvilken husholdningstype de tilhører og hvilke boligbehov de har. For eksempel forventes det at flesteparten av befolkningen i aldersgruppen 0-19 år fortsatt bor hjemme hos foreldrene sine, og da tilhører husholdninger med barn. Prognosen viser at befolkningsøkningen blir størst i aldersgruppene 40 – 66 år og 67 – 79 år

16

Figur 3.2: Befolkningsvekst fordelt på aldersgrupper Kilde: Panda/RFK

18

Figur 3.3: Dagens befolkning fordelt på aldersgrupper Kilde: Panda/SSB

Tabell 3.2: Befolkningsprognose Rogaland, fordelt på aldersgrupper

17

Kilde: Panda/RFK

19

Figur 3.4: Befolkningsvekst fordelt på aldersgrupper Kilde: Panda/RFK

3.3 Boligbehov og husholdninger

Det legges fram to utviklingsbaner for endringer i befolkningen i Rogaland fra 2014 til 2030. Det legges til grunn for begge utviklingsbanene at norsk økonomi vil holde relativt stabil kurs de neste årene, og at sysselsettingen dermed vil opprettholdes på omtrent samme nivå som i dag.
Det antas i prognosealternativ 1 at nettoinnvandringen, og derav arbeidsinnvandringen, vil holde seg på et høyt nivå fram til år 2020. Fra 2020 forutsettes det en gradvis nedtrapping av nettoflyttingen i årene etter 2020 til nivået vi hadde før den sterke befolkningsveksten startet i 2006.
I prognosealternativ 2 antas det at reduksjonen i arbeidsinnvandring starter i 2016.
Figur 3.1 viser at befolkningsutviklingen i Rogaland i to alternative baner. I alternativ 1 vil folketallet øke fra 452 000 innbyggere (1. januar 2013) til om lag 566 000 innbyggere innen utgangen av 2030. Dette innebærer en økning på nesten 115 000 innbyggere.
I alternativ 2 vil folketallet i 2030 være på 557 000, en økning på 105000 innbyggere. Da innvandrerandelen til fylket i gjennomsnitt er yngre enn den eksisterende befolkning vil de to alternativene gi litt forskjellige utslag når det gjelder befolkningsvekst fordelt på alder og boligbehov og husholdningstyper. Utslagene vil være små da prognosetiden er relativt kort og forskjellene i nettoinnflytting er små. Alle beregninger i de neste kapitlene er basert på alternativ 1.
Befolkningsvekst fordelt på regionene. Alle prognoser inneholder usikkerhetsmomenter. Det gjelder på fylkesnivå og i enda større grad på region- og kommunenivå. På kommunenivå betyr arealtilgang, arealknapphet og boligbyggeprogrammer mye for befolkningsutviklingen. På grunn av den store usikkerheten vedrørende befolkningsutvikling på kommunenivå begrenses prognosen til kun å gjelde region- og fylkesnivå.Det gjenstår også å se hvordan Ryfast og Rogfast vil påvirke flytting og pendling. På grunn av denne usikkerheten er utbygging av Ryfast og Rogfast ikke tatt hensyn til i prognosene. Men prognosen gir allikevel et bilde på befolkningsutviklingen i regionene hvis utviklingen fra de seneste årene fortsetter.

Tabell 3.3 Boligbehov, husholdninger i Rogaland, 2013 og 2030

Husholdningstype 2013 2030 Behov nye boliger
Aleneboende 65027 85620 20593
Husholdninger med barn 57075 66907 9832
Annen type husholdning 56861 77593 20732
Totalt boligbehov 178963 230120 51157

Kilde: Panda/SSB

20

Figur 3.5: Dagens boligstruktur i Rogaland Kilde: Panda/SSB

21

Figur 3.6: Boliger fordelt på husholdningstyper Kilde: Panda/SSB

22

Figur 3.7: Boligbehov fordelt på husholdningstyper Kilde: Panda/SSB

23