Pandagruppen lanserer egne fylkesprognoser

Det største fødselsoverskuddet vil komme i fylker med de største byene (Oslo, Rogaland, Akershus, Hordaland og Sør-Trøndelag
Fylkene forutsetter en samlet nettoflytting som overstiger SSB’s midtalternativ
Alle fylkene kan forvente en vekst på over 30 prosent mellom 2011 og 2030 i aldersgruppen 60-90 år
Alderssammensetningen i fylkene Troms, Nordland og Hedmark bidrar til liten vekst i arbeidsstyrken. I de øvrige fylkene er det flere fylker med over 20 % vekst i arbeidsstyrken.
Dette er noen av opplysningene som du kan hente ut av den helt nye statistikken og prognosene fra Fylkesprognoser.no, som presenteres i dag.

Prognosene gir en framskrivning av forhold knyttet til arbeidsliv, befolkning og boligbehov i perioden fram til og med år 2030, i de fleste av landets fylker.

Formålet med å lage prognosene er å gi politikere, saksbehandlere og planleggere et bedre beslutningsgrunnlag i arbeidet med det regionale planarbeidet,

De som står bak www.fylkesprognoser.no er Pandagruppen, sammen med SINTEF Teknologi og samfunn. Nettstedet fylkesprognoser.no er en pilot. Resultatene blir presentert i PDF-format.

Pandagruppen består av 16 av landets fylker samt Kommunal- og regionaldepartementet.

Det henvises til egne mapper for hver fylkeskommune som er med i denne piloten. De fylkesvise publikasjonene inneholder statistikk og prognoser for områdene befolkning, arbeidsliv og boligbehov, med tilhørende analyser av resultatene. Noen fylker har ikke gitt analyser av resultatene. Det er benyttet ulike forutsetninger ved utarbeiding av prognosene, alt ettersom hva hver enkelt fylkeskommune mener gir den beste prognosen for sin region. Fylkene står selv ansvarlige for sin bruk av PANDA, og hvert fylke står selv ansvarlig for de fylkesvise publikasjonene.

Resultatene fra de ulike fylkenes prognoser er samlet i en egen publikasjon under «Sammenstilling av de fylkesvise prognosene». Publikasjonen er utarbeidet av SINTEF Teknologi og samfunn.

Se mer på www.fylkesprognoser.no