Østfold befolkning

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter spiller fødselsfrekvenser og dødssannsynligheter en stor rolle ved beregning av befolkningsprognoser. Ved korte tidshorisonter er det derimot flyttingen som er det viktige for å bestemme befolkningsutviklingen i en region. Ved beregning av befolkningsprognosen til Fylkesprognoser.no benyttes en modellvariant hvor man tar hensyn til flytting.

Ved etablering av modellparametere og datagrunnlag til bruk i modellkjøringene benyttes data for siste statistikkår fra SSB. Estimeringsperiode for nivåfaktorer for fødte, døde, flytterater og tilpasning til arbeidsmarkedet baseres på et gjennomsnitt av de 4 siste år.

I modellen benyttes dødssannsynligheter som er forskjellige mellom kjønnene og varierer med alderen. Vi får i tillegg et ”påfyll” av nye barn. Dette skjer ved at kvinner i ulike aldere får barn med en viss frekvens. Fødselsfrekvensene gjelder kun for kvinner og varierer med alderen. Ved kjøring av befolkningsmodellen benyttes faste regionfrekvenser fra SSB til justering av fødselsfrekvenser og dødssanssynligheter. Dødssanssynlighetene derimot «glattes» med en regionavstemming slik at man får et sett med dødssannsynligheter som er lik for alle kommunene innenfor en region.

Regionen får videre et ”påfyll” av personer gjennom nettoflytting. Til Fylkesprognoser.no estimeres nettoflyttingen gjennom hele prognoseperioden ut i fra gjennomsnittlig nettoflytting i de 4 siste år i den historiske statistikken. Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro).

1

Kartet viser fylkene i Norge delt inn i 5 regioner. Regionene er brukt som et utgangspunkt for å analysere netto flyttestrømmer mellom Hordaland fylke og øvrige regioner i Norge.

2real

3real

Nettoflyttingen til Østfold har i perioden 1980-2012 vært positiv med unntak av noen år under «bankkrisen» (1988-1993). Dette hadde trolig sammenheng med stort fall i sysselsettingen og utflytting til områder med et bedre arbeidsmarked (spesielt Oslo og Akershus)

Innenlandsflyttingen til / fra Østfold har variert mye i perioden og det gjelder særlig flyttingen mellom Østfold og Oslo / Akershus. Nettoflyttingen fra Oslo / Akershus til Østfold var under årene 1997-2003 meget stor (800-1500 personer per år). Det er også grunn til å merke seg at tilflyttingen fra NordNorge til Østfold er relativt stor.

Innvandringen til Østfold direkte fra utlandet var beskjeden helt fram til 1990. Deretter lå nettoinnvandringen på 100-500 personer per år fram til begynnelsen av 2000-tallet. Etter at det ble åpnet for «fri flyt» av arbeidskraft mellom EØS-landene ble det en kraftig økning i arbeidsinnvandringen.

4

5

Det er her vist aldersfordelt flytting for to perioder (2000-2005 og 2006-2012. .

Arbeidsinnvandringen økte betydelig etter 2007/08. Dette ga seg utslag i større nettoflytting til Østfold i aldersgruppen 27-45 år i perioden 2006-2012 enn under perioden 2000-2005.

Prognoser

6

Figuren viser historisk statistikk og prognose for inn-, ut og nettoflytting i fylket. Nettoflyttingen gjennom hele prognoseperioden er estimert ut i fra gjennomsnittlig nettoflytting i de 4 siste år i den historiske statistikken.

Fødte og døde

7

Fødselsoverskuddet har siden 70 tallet vært lavt og har således hatt liten betydningen for befolkningsutviklingen. I følge prognosene vil antallet fødte øke fremover. Antall døde vil øke markert etter 2020 som følge av at de store barnekullene etter krigen er kommet til slutten av livet.

8

Den årlige befolkningsveksten vil gradvis avta noe etter 2020.

9

18

19