Østfold Arbeidsliv

Kort om forutsetninger for prognosene

Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere og selvstendige. På samme måte som det beregnes husholdnings- og boligfrekvenser i PANDA, beregnes det også yrkesfrekvenser. Yrkesfrekvenser er et uttrykk for sannsynligheten for at en person er i arbeid innen for en gitt aldersgruppe og kjønn. Yrkesfrekvensene kobles mot befolkningsprognosen, og gir beregning av fremtidig arbeidsstyrke og antall yrkesaktive. Det er forutsatt at dagens yrkesfrekvenser for ulik alder og kjønn ikke endres i prognoseperioden.

Næringsstruktur – historisk statistikk

1

Figuren viser historisk statistikk over fylkets næringsstruktur målt i antall sysselsatte.

Arbeidsstyrken

 

2

Figuren viser historisk statistikk og prognose over arbeidsstyrken i fylket fordelt på aldersgrupper og kjønn.

Yrkesaktiv befolkning

 

3

Figuren viser historisk statistikk og prognose over fordelingen mellom fylkets yrkesaktive og ikke-yrkesaktive.

 

4

Figuren viser historisk statistikk og prognose over den årlige veksten i gruppene yrkesaktive og ikkeyrkesaktive i fylket.

Pendling – historisk statistikk

 

5

Figuren viser historisk statistikk over fylkets inn-, ut- og nettopendling.

Østfold -nettopendling 2002 -2012

6

Figuren viser historisk nettopendling mellom Østfold og øvrige regioner i Norge.