Boligbehov Aust-Agder

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker direkte endringer i befolkningens boligbehov. Hvilken type husholdning en person (gitt alder og kjønn) i fremtiden forventes å befinnes seg i er også relevant. Det samme er forventet boligkonsum innenfor ulike husholdningstyper, boligtyper, alder og kjønn. Basert på befolkningsprognosen som er kjørt i forbindelse med Fylkesprognoser.no får man også beregnet prognoser for boligbehov. Husholdnings- og boligfrekvenser som finnes i PANDA-modellen kobles mot befolkningsprognoser, og gir beregning av det fremtidige boligbehov. Det er forutsatt at dagens husholdningsdannelser og boligtypepreferanser for ulike aldersgrupper ikke endres i prognoseperioden.

Fremtidig boligbehov

1

Et tydelig økende behov for boliger til de eldre skiller seg ut i dette diagrammet. Det anslåtte boligbehovet for aldersgruppen 75-99 år øker fra 5051 boliger i 2011 til 9085 boliger i 2030 i følge prognosene, en økning på 79,9 %. Det totale boligbehovet går fra å være rundt 46 000 i 2011 til omtrent 60 000 i 2030, en økning på ca. 30,0 %.

2

Igjen ser man et tydelig behov for boliger til eldre i aldersgruppen 65-89 år, og behovet er særlig stort hos kvinner. Behovet for barn og unge holder seg ganske jevnt i den anslåtte perioden. Vi ser et tydelig større boligbehov for menn enn for kvinner i aldersgruppen 20-54 år.

3

Den prosentvise illustrasjonen på fremtidig vekst i boligbehov etter aldersgrupper viser særlig et svært tydelig bilde på et stort boligbehov for eldre i perioden 2017-2030. Det er aldersgruppen 75-99 år som dominerer det prosentvise boligbehovet for den anslåtte perioden. Mens boligbehovet for de i aldersgruppen 60-74 år går ned frem til 2021 ser vi altså et gradvis større boligbehov for aldersgruppen 75-99 år i det en stor pulje med personer går fra å være i den nest høyeste aldersgruppen til å være i den høyeste aldersgruppen. Vi ser totalt fem år med negativ vekst i boligbehov for aldersgruppen 75-99 år (i 2012), 15-24 år (i 2017 og i 2018) og 25-39 år (i 2027 og i 2030), men denne negative veksten er svært liten og vil ikke kunne løse utfordringene rundt økt boligbehov alene.

Fremtidig boligbehov etter husholdningstype

4

Den største gruppen av husholdningstype er aleneboende, deretter par uten barn, par med barn osv. (se over). Det desidert største behovet for boliger er derfor høyest henholdsvis for aleneboende, par uten barn, og par med barn. Boligbehovet for disse tre kategoriene vil i følge prognosene øke med omtrent 12 000 fra 2011-2030 i Aust-Agder.

Fremtidig boligbehov etter boligtype

5

Dersom man regner i antall, domineres det fremtidige boligbehovet i Aust-Agder i følge prognosene av eneboliger. Boligbehovet for eneboliger vil øke med 10 742 fra 2011-2030 dersom prognosene blir til virkelighet, en økning på 30,0 %.

Dersom man regner i prosent ser vi en enda høyere vekst i samme periode for boligblokk og bofellesskap enn for eneboliger på henholdsvis 39,2 % og 32,2 %.

6

dette diagrammet ser man også det store behovet for eneboliger. Størst er økningen fra 2011-2030 for aldersgruppen 40+, men også hos aldersgruppen 25-39 år ser man et økt behov. Ellers er boligbehovet i antall for andre husholdningstyper enn eneboliger svært lavt, men i prosent ser vi en stor økning i behovet for bofellesskap og tomannsboliger for de over 74 år fra 2011 til 2030.