Panda+: Fagforum for statistikk og analyse

Fagforumet har et bredt nedslagsfelt og interessene våre utvikler seg også i takt med samfunnsutviklingen. Oversikten over interessefelter nedenfor gir et godt bilde av bredden, og om deltakelse kan være relevant for deg.

FNs bærekraftsmål
Vi fokuserer på kunnskapsproduksjon og måling av bærekraftsmålene, men interesserer oss også for dem på generelt nivå for å få en større forståelse for målene.
GIS
Vi vil gjerne bidra til å skape synergier mellom statistikk- og analysemiljøene og GIS-miljøene. GIS er et nyttig verktøy i analysesammenheng, som kan utnyttes i høyere grad.
Power BI
Flere av våre fagmiljøer jobber nå med Power BI. Vi deler erfaringer og lærer av hverandre.
API og automatisering av prosesser
Nettverket har et stort fokus på automatisering av dataoperasjoner med API og enkel programmering.
Demografi
Dette et viktig fokusområde for Panda analyse. Demografiske prognoser og relaterte tematikker er tilbakevendende på våre seminarer. Det kan være befolkningsnedgangen i distriktene, fødselsunderskudd, befolkningsprognoser, aldersfordelingen i befolkningen osv.
Næring
Næringsanalyser er en av kjerneområdene til Panda analyse. Pandamodellen er blant annet velegnet til å analysere regional næringsutvikling og til å gjennomføre konsekvensanalyser knyttet til utvikling i næring og sysselsetting.
Areal- og transportplanlegging
Analyser i Pandamodellen kan gi nyttige innspill til og rammebetingelser for sektororientert planlegging, for eksempel kommunal økonomi, transport og areal.
Infografikk og formidling av statistikk og analyse
I nettverket deles tips til- og erfaringer med hvordan på best mulig måte formidle statistikk og analyser for et bredt publikum.

Jomar Sæterøy Maridal
Daglig leder
dagligleder@pandaanalyse.no
Tel. 952 89 842

Inger Stensgaard Sørensen
Styremedlem, nettverksansvarlig
inger.stensgaard.sorensen@innlandetfylke.no