Ringvirkningsanalyse av reiselivet i Hordaland

Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) har på oppdrag frå Næringsseksjonen i Regionalavdelinga gjennomført ein analyse av dei økonomiske verknadene av reiselivet i Hordaland. Analysen vil inngå som ein del av grunnlagsdokumentasjon for Hordaland fylkeskommune si satsing på reiseliv og oppfølging av reiselivsstrategien.Målet med analysen har vore å synleggjere kva verknader reiselivet har på produksjon, verdiskaping og sysselsetting i Hordaland, både i dei tradisjonelle reiselivsnæringane og andre næringar.