DU ER HER: Forside > Rapporter

Befolkning Aust-Agder


Aust-Agder | 2013 | Befolkning

Innenfor befolkning ser vi en økning på nesten 31 000 personer frem mot 2030 i følge framskrivningene til SSB. Befolkningsveksten nådde en topp i fjor og vil deretter falle ned mot 2030, men fortsatt være positiv. Veksten i fødselsoverskuddet ser ut til å øke frem mot 2021, mens veksten i nettoflytting anslås å ha nådd et høydepunkt i fjor, men vil fortsette å være positiv.

Les mer

Boligbehov i Buskerud


Buskerud | 2013 | Boligbehov

Flere innbyggere innebærer et økt behov for nye boliger. Våre prognoser viser at det fram mot 2030 vil være behov for om lag 32 000 nye boliger i fylket. Metoden som benyttes for å anslå boligbehovet i framtiden har sine begrensninger, og er hovedsakelig basert på den framskrevne befolkningsmengden.

Les mer

Befolkning i Buskerud


Buskerud | 2013 | Befolkning

Befolkningsveksten i Buskerud har vært høy de siste ti årene. Fra 2002 til 2011 økte befolkningen med nærmere 24 000 innbyggere. Særlig de fire siste årene av denne perioden var befolkningsveksten høy. I prognoseperioden 2012 til 2030 forventes det en fortsatt økning i befolkningstallene. Våre beregninger viser at Buskerud vil passerer 300 000 innbyggere i 2020 og ha over 334 000 innbyggere i 2030.

Les mer

Arbeidsliv i Buskerud


Buskerud | 2013 | Arbeidsliv

Arbeidsstyrken i fylket vil i følge våre prognoser vokse med over 27 000 personer fram mot 2030. Den yrkesaktive delen av befolkningen øker mindre gjennom hele prognoseperioden sett i forhold til den ikke-yrkesaktive delen. En viktig grunn til dette er at antall pensjonister vil øke mye de neste årene.

Les mer