DU ER HER: Forside > Seminarer > Fagnettverssamling: Samordnet bolig, areal og transportplanlegging – fylkeskommunen som kunnskapsutvikler

Tid Tema Innleder

NB! Denne samlingen er avholdt. Presentasjoner fra samlingen finnes under programmet.

 

Informasjon

Fagnettverket statistikk og analyse møter fag arrangerer et dagsseminar med tema samordnet bolig, areal og transportutvikling. Målet med samlingen er å adressere hva som har fungert og hva som ikke har fungert som kunnskapsgrunnlag i den enkelte fylkeskommune i forhold til BATP. Og hvordan disse erfaringene kan brukes videre for at fylkeskommunene skal være relevante aktør for regional utvikling gjennom samordnet BATP og for utforming av kunnskapsgrunnlag som beslutningsstøtte i spørsmål relatert til BATP.

Det er ulikt hvor mye og hvordan fylkeskommunene har jobbet med dette. Flere fylkeskommuner skal i gang med regionale planer for BATP for første gang og andre skal revidere. Disse planene er grunnlaget for byvekstavtalene. SPR BATP mangler innhold når det gjelder B (bolig). KS FoU kommunen som aktiv boligpolitisk aktør påpeker at SPR BATP ikke adresserer sosial bærekraft som blant annet inkluderer de sosioøkonomiske utfordringene i boligpolitikken.

Det er flere innebygde dilemmaer mellom hensynene retningslinjene framhever og sosioøkonomiske hensyn som i liten grad blir ivaretatt i dag. Trolig forsterkes utfordringene også ved at sosioøkonomiske hensyn og bolig for alle i liten grad inngår i samhandlingen mellom kommunene og regionale myndigheter i arealplanleggingen. I Veileder for helhetlig knutepunktutvikling (2018) pekes det på at fylkeskommunene bør ha ansvar for å peke ut de viktigste knutepunktene, og for å ta initiativ til samordning.

Samlingen er første del av et kompetanseutviklingsprogram for fylkeskommunenes arbeid med statistikk og analyse. Samlingene organiseres som utviklingsverksteder der vi ser på eksisterende modeller og analyseprodukter, trekker erfaringer fra fylkeskommunene og drøfter nye kunnskapsbehov. Kompetanseprogrammet er en direkte oppfølging av KS FoU regionalt kunnskapsgrunnlag.

 

Program

0930 – 0940 Velkommen ved Torbjørn (Møre og Romsdal fylkeskommune) og
Henning (KS)
Bakteppe for samlingen
0940 – 1030

 

 

 

 

 

 

Fylkeskommunenes arbeid med BATP sett utenfra

Prosjekt «Gjennomgang av regionale ATP-planer 2.0» (25min)

Ved Terje Kaldager, KMD

·        Presentasjon av foreløpige resultater

Skråblikk på fylkeskommunens arbeid fra en kommune (25min)

Ved Grethe Salvesvold, Skedsmo kommune

·        Hva har fungert og ikke fungert sett fra en kommunes side

·        På hvilke områder er det behov for videre utvikling av regional kunnskap?

1030 – 1100 Fylkeskommunen som kunnskapsutvikler i Boligpolitikken (30min)

Innledning ved Akershus fylkeskommune

·        Hva kan være tema i regionalt kunnskapsgrunnlag for boligpolitikk

1100 – 1130 Fylkeskommunen som kunnskapsutvikler i Arealpolitikken

Handelsanalyser til bry eller for regional utvikling? (30 min)

Ved Hans-Christian Engum, Hordaland fylkeskommune

·        Erfaringer med implementering av regionale føringer for handel i Hordaland

1130 – 1230 Lunsj
1230 – 1250 Fylkeskommunen som kunnskapsutvikler i Arealpolitikken – fortsettelse

GIS-analyser av areal (20 min)

Ved Martin Tvedt, Hordaland

·        GIS-analyser av utbygging og arealdisponering

1250 – 1320 Fylkeskommunen som kunnskapsutvikler i Transportpolitikken

Utfordringer og problemstillinger i forbindelse med BATP i Rogaland (30min)

Ved Bernt Østnor, Rogaland

·        Kunnskap om reisevaner (RVU) som grunnlag for differensiert ATP-politikk.

·        Byvekstavtaler og byutredninger – statlig sektorstyring eller helhetlig planlegging?

·        Regional Transportmodell (RTM) som premissleverandør – usikkerhetsfaktorer, videreutvikling, medvirkning.

·        Noen eksempler på andre transportanalyser/-utredninger i Rogaland.

1320 – 1445

 

 

Gruppearbeid og plenumsdiskusjon – Samordnet BATP

·        Hva trenger vi kunnskapsutvikling, modeller og verktøy fremover?

·        Benstrekk

·        Plenumsoppsummering og plenumsdiskusjon

1445 – 1500 Veien videre

Hovedpunkter i utviklingsarbeidet som arbeidsutvalget følger opp framover

Tema for neste samling

 

Presentasjoner

Innlegg 1 Gjennomgang av regionale ATP-planer 2.0

Innlegg 2 Fylkeskommunen som kunnskapsutvikler – et skråblikk

Innlegg 3 Kunnskapgrunnlaget for regional bolipolitikk

Innlegg 4 Handelsanalyser – til bry eller for regional utvikling

Innlegg 5 Fylkeskommunen som kunnskapsutvikler i arealpolitikken – geografiske analyser

Innlegg 6 Fylkeskommunen som kunnskapsutvikler i transportpolitikken – BATP i Rogaland

 

Er du allerede registrert bruker? Vennligst å logge inn fra her.

Register deg:


Vennligst fyller inn din kontakt info: