DU ER HER: Forside > PANDAMODELLEN > Veileder for bruk av SSBs MMMM-prognose i PANDA

Veileder for bruk av SSBs MMMM-prognose i PANDA

Denne veilederen skal på en enkel måte vise hvordan man legger inn SSBs MMMM-prognose for absolutt befolkningsutvikling som en prognoseforutsetning i PANDAs befolkningsmodell.
For en nærmere beskrivelse av forskjellene mellom PANDAs og SSBs prognoseforutsetninger, se eget notat.

1. Hente MMMM-prognosen for din region fra SSBs statistikkbank

Gå til www.ssb.no/statistikkban4ken.
Velg statistikkområde «Befolkning».

1

Gå videre til «Befolkningsframskrivinger» og velg tabell 10213 «Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) (B)».

2

Velg deretter:
– Statistikkvariabel «Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM)» – Alle kommuner i ditt fylke (region) – Gjør ingen valg for Kjønn eller Alder – Velg perioden 2014 – 2031.
SSBs årlige befolkningstall gjelder pr. 1. januar. Når vi legger disse inn i PANDA sier vi at de gjelder pr. 31. desember året før. Dvs. at befolkningstall for 2014 i SSBs statistikkbank er de samme som ligger for 2013 i PANDA, altså forskjøvet til ett år tidligere (egentlig bare en dag, fra 1. jan 2014 til 31. desember 2013).
Prognoseperioden som skal brukes i Fylkesprognoser.no er i den første utgaven anbefalt å være 2013 – 2030. Gitt forskyvningen i SSBs data må vi derfor ta ut MMMM-prognosen for perioden 2014 – 2031.

3

Trykk Vis tabell
Tabellen som kommer ut skal nå være sortert med kommuner nedover og år bortover. Hvis den ikke ser slik ut må du endre tabellen slik at den ser slik ut. Velg lagre som Ecxel.

4

Tabellen åpner seg i Excel. Du skal nå gjøre noen endringer i tabellen. Husk å lagre underveis.
Slett teksten i raden under årstallene:

5

Datasettet skal nå være klart til å legges inn i PANDA.

2. Legge inn SSBs MMMM-prognose for absolutt befolkningsvekst som en prognoseforutsetning i PANDAs befolkningsmodell

Gå til prosjektet du har generert, og som skal benyttes i modellkjøringen til Fylkesprognoser.no.

6

Her ligger alle data som ligger til grunn for beregning av prognosen. Her ligger også data som brukes ved beregning av andre modellalternativer. Velg horisontår 2030, da dette angir for hvilken periode prosjektdata skal vises.

Scroll nedover fanen for» Befolkning» til du kommer til «Målstyring». Trykk Vis.

7

Tabellen som vises inneholder data for alle kommuner i ditt fylke/region i hele prognoseperioden (2011-2030) for de tre variablene: 1. Nettoflytting 2. Absolutt befolkningsutvikling 3. Årlig befolkningsvekst (%)

Scroll nedover i tabellen for å se data for de ulike variablene.

Gå helt til høyre i skjermbildet og åpne tabellen som Excel-ark.

8

Du skal nå bytte ut alle tallene som ligger under den midterste variabelen (Absolutt befolkningsutvikling) med verdier fra SSBs MMMM-prognose.

6

Slett verdiene i tabellen du hentet ut fra PANDA (i feltet under Absolutt befolkningsutvikling)og lim inn verdiene fra tabellen med SSBs MMMM-prognose.

Det er svært viktig å passe på at antall kommuner og antall år er helt likt i de to tabellene (husk verdier for 2014 fra SSBs prognose skal limes inn som verdier for 2013 i PANDA-tabellen).

Du har nå en oppdatert tabell i Excel hvor SSBs MMMM-prognose ligger som forutsetning for Absolutt befolkningsutvikling i alle kommuner og samlet for din region. Tabellen skal nå legges inn i PANDA.

Gå tilbake til vinduet med tabellen slik den ligger i PANDA. Gå helt til høyre i skjermbildet og trykk på ikonet for «Lim inn data».

10

Det vil nå åpne seg et blankt felt i vinduet:

11

Gå tilbake til den nye tabellen i Excel og merk kun verdiene, men for hele tabellen (alle tre variable). Du skal altså ikke merke kommunenavnene og årstallene. Kopier verdiene og lim disse inn i det blanke feltet i PANDA.

12

Trykk OK.

Det er svært viktig at du nå lagrer den endrede tabellen som et nytt alternativ. Gå til høyre i skjermbildet og trykk på ikonet for «Lagre som».

13

Gi tabellen et nytt navn. Trykk OK.

14

Tabellen lagres nå som et nytt alternativ under «Målstyring» i dine prosjektdata: 15

Du kan nå kjøre befolkningsmodellen på nytt med SSBs MMMM-prognose som forutsetning for befolkningsutviklingen (styrt etter absolutt befolkningsutvikling).

Når du nå går til «Ny prognose» er det viktig å velge trendstyringsparameter for «Absolutt befolkningsutvikling»:

16

I neste steg må det nye alternativet under «Målstyring» være valgt:

17

Deretter kan modellen kjøres på vanlig måte og resultater og statistikk hentes ut.

OBS 1: Du bør lage en ny mappe hvor du lagrer Excel-filer med resultater og figurer fra den nye modellkjøringen (filnavnene er like og overskrives).

OBS 2: Du kan ikke hente inn resultater fra de to ulike modellkjøringene i en og samme figur. Da fungerer ikke makroene i Excel. Hvis du vil sammenlikne resultatene kan du sammenlikne to ulike figurer hvor ulike prognoseforutsetninger er benyttet, alternativt kan man selv endre seriene i Excelfilene som ligger til grunn for figurene etter at makroene er kjørt.

3. Huskeliste for å unngå vanlige feil ved innlegging av nye prognoseforutsetninger

1. Hente ut data fra statistikkbanken i SSB:  Velg alle kommuner i din region  Ikke foreta valg for kjønn og alder  SSBs 2014 blir til 2013 i PANDA osv. (hent ut data for et år mer enn prognoseperioden i PANDA)  Kommunenavn nedover, årstall bortover

2. Redigere data fra SSB  Slette øverste linje med tekst  Summer opp til region i øverste linje (over enkeltkommunene)  Sørg for at du har like mange kolonner (år) med data i regnearket som du har kolonner (år) med data i ditt prosjekt.  Sørg for at du har samme kommuner i regnearket som du har i ditt prosjekt

3. Legg ny tabell inn i PANDA  Tall for alle tre variable (nettoflytting, absolutt befolkningsutvikling og årlig befolkningsvekst) skal limes inn.  Lim inn kun verdiene, ikke kommunenavn og årstall  Lagre tabellen med eget navn

4. Ny modellkjøring  Merk av for trendstyringsparameter «Absolutt befolkningsutvikling» under «Ny prognose»  Det nye alternativet for Målstyring må være valgt i prosjektdata.