DU ER HER: Forside > Aust-Agder

Aust-Agder

Arbeidsliv Aust-Agder


Aust-Agder | 2013 | Arbeidsliv

Selve næringsstrukturen ser relativt lik ut i dag som den gjorde i 2002, med unntak av at Industri og bergverksdrift har sett et fall i antall sysselsatte. Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting har opplevd den største veksten og er den desidert største gruppen av arbeidsgivere i Aust-Agder i dag – som i 2002. Arbeidsstyrken består av flere menn enn kvinner og dette anslås å ville forsterke seg frem mot 2030. Veksten i «ikke-yrkesaktive» anslås å være nesten dobbelt så høy som veksten i «yrkesaktive» frem mot 2030.

Les mer

Boligbehov Aust-Agder


Aust-Agder | 2013 | Boligbehov

De høyeste aldersgruppene står for en anselig del av den fremtidige veksten i boligbehov. Dette temaet er også kjent som «eldrebølgen». Kvinner lever lengre enn menn og står for den største andelen av dette behovet. Behovet for eneboliger skiller seg ut og står for den største absolutte veksten i boligbehovet for alle aldersgrupper.

Les mer

Befolkning Aust-Agder


Aust-Agder | 2013 | Befolkning

Innenfor befolkning ser vi en økning på nesten 31 000 personer frem mot 2030 i følge framskrivningene til SSB. Befolkningsveksten nådde en topp i fjor og vil deretter falle ned mot 2030, men fortsatt være positiv. Veksten i fødselsoverskuddet ser ut til å øke frem mot 2021, mens veksten i nettoflytting anslås å ha nådd et høydepunkt i fjor, men vil fortsette å være positiv.

Les mer