DU ER HER: Forside > Fagnettverk for statistikk og analyse

Fagnettverk for statistikk og analyse


Kontaktpersoner i fagnettverket for statistikk og analyse er:

Bakgrunn for opprettelsen av fagnettverket

Fylkesplansjefnettverket og KS tok våren 2017 initiativ til et forprosjekt for å vurdere behovet for samarbeid mellom fylkeskommunene og kompetanseutvikling i fylkeskommunene innenfor fagområdet statistikk og analyse. Dette forprosjektet, FoU-prosjektet om regionalt kunnskapsgrunnlag, ble avsluttet våren 2018. Fylkesrådmannskollegiet sluttet seg til anbefalingene og opprettet et arbeidsutvalg for å drive dette arbeidet videre. Arbeidsutvalget består av Martin Tvedt (Hordaland fylkeskommune), Jon Olav Sliper (Trøndelag fylkeskommune) og Torbjørn Digernes Jakobsen (Møre og Romsdal fylkeskommune, leder), samt Henning Berby (KS).

Arbeidsutvalgets mandat er å etablere et fagnettverk for statistikk og analyse, sette rammene for hvordan anbefalingene i forprosjektet kan følges opp og å sette i gang tiltak.

Målsetting med fagnettverket og anbefalinger fra forprosjektet

Målet er å styrke arbeidet med egenproduserte analyser, regionale kunnskapsgrunnlag og kjøp av kunnskap for å peke på utfordringer og muligheter for fylkespolitikken. Anbefalingene fra forprosjektet kan oppsummeres slik:

 • Det bør være en sterkere kobling mellom strategisk nivå og de som produserer analyser og kunnskapsgrunnlag
 • Egenproduserte analyser bør heves fra å være gjengivelse av statistikk til i større grad å være analyser som peker på utfordringer og muligheter for fylkespolitikken
 • Fylkeskommunene bør ha et fagmiljø som arbeider med statistikk og analyse, hvor kjernen bør være et fagmiljø (minst 3 personer) som arbeider fulltid med dette.
 • Samarbeid om datakjøp
 • Det bør være et fagnettverk som organiserer kompetansedeling mellom fylkeskommunen og som har et kompetanseprogram for nyansatte og for løpende kompetanseheving
  • Et fagnettverk som dekker fylkeskommunene vil være en relevant dialogpartner mot statlige og offentlige aktører i saker som omhandler fylkeskommunene innenfor fagområdet

Forankring og organisering

Arbeidsutvalget mener at flere av forprosjektets anbefalinger ikke kan gjennomføres uten forankring i fylkesrådmannskollegiet og på strategisk nivå i fylkeskommunene. For eksempel om en ønsker at analyser i større grad skal peke på utfordringer og muligheter i fylkespolitikken, så må muligheten til å lage slike analyser være forankret på strategisk nivå. Både fordi slike analyser kan føre til offentlig debatt, men også fordi det krever en langsiktighet i den interne analysekompetansen.

Arbeidsutvalget mener at et samarbeid med Panda analyse er å foretrekke. Noe også Panda analyse er enige i. Fordeler med å knytte seg til Panda analyse er eksisterende nettside med innlogging, eksisterende faste samlinger to ganger i året, deltakere vil i noe grad være overlappende og Panda analyse er på de fleste av fylkeskommunenes budsjett.

Selv om denne organiseringen er valgt, er det ikke en videreføring av Panda analyse, men Pandamodellen vil inngå som ett av fire underliggende arbeidsområder. De fire underliggende arbeidsområdene er:

 • Fagnettverk
 • Kompetanseprogram og –utvikling
 • Drift og utvikling av Pandamodellen
 • Dialogpartner mot offentlige aktører

Samarbeid og utkast til organisering ble behandlet på Fylkesrådmannskollegiet 16. november 2018, og det ble presentert for KMD 21. november 2018. Arbeidsutvalget og Panda analyse vil arbeide tett sammen framover, slik at en felles organisering er mulig med effekt fra 1.1.2020. Årsmøtet i Panda analyse vedtok i mai 2019 relevante vedtektsendringer.

Tiltak

Arbeidsutvalget ser for seg to nivå på fagnettverkene. Det ene er rettet inn mot rådgivere og saksbehandlere som står for produksjonen av statistikk og analyser. Dette skal gjelde alle tjenestene, og være et forum for å dele kunnskap og analyser i og mellom fylkeskommuner. Fagnettverket bør ha samlinger hvert år der tema og metoder presenteres på tvers av de fylkeskommunale tjenestene, samt noe for den overordnede regionale utviklingen.

Det andre nivået er tenkt å være rette mot beslutningstakere på strategisk nivå i fylkeskommunene og rådgivere. Dette blir mer ad-hoc samlinger som dekker en eller flere tjenester. Målet er å utveksle hva fylkeskommunene har lyktes med eller ikke har lyktes med, slik at fylkeskommunene sammen kan se hvilke roller det er naturlig å ta i den regionale utviklingen, hvilke utfordringer som knytter seg til slike roller og hva som er nødvendig av kunnskapsgrunnlag. Innholdet skal ikke være tungt metodisk. Målgruppen for disse samlingene er avdelings- og seksjonsledere og 1 til 2 rådgivere i hver fylkeskommune.

Fagnettverkene skal ta opp tema som er aktuelle både på strategisk nivå og tjenestenivå i fylkeskommunene, men i mindre grad knyttet til daglig drift. Temaene bør variere over tid, slik at alle tjenester blir inkludert i fagnettverket.